SINIRLANDIRMA HARİTALARI

a) Tanım
 
Sınırlandırma Haritaları; 2010/22 sayılı genelgede; “Tapuda kayıtlı olup da henüz kadastrosu yapılmamış alanlardaki taşınmaz malların sınırlarını belirlemek amacıyla yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince sınırlandırma; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre parselini sınırlandırma haritası yaptırmak isteyen ilgilinin bu işlemi, serbest harita mühendisine yaptırması gerekmektedir.

* Sınırlandırma haritaları; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir. Sınırlandırma haritası dosyasının teknik kontrolünün yapılması için, yüklenici mühendis aracılığıyla kadastro müdürlüğüne başvurulur.
b) Başvuruda Bulunacak Belgeler

Kontrollük işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/22 sayılı genelgede, sınırlandırma haritaları ile ilgili dosyada bulunacak belgeler yer almamıştır.

Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ"nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır;

Buna göre sınırlandırma haritası dosyasında;

1) Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

2) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi,

3) Taleplerin tapu malikleri ya da kanuni temsilcileri aracılığı ile yapılmaması durumunda serbest çalışan mühendisten tapu malikleri veya maliklerinden biri ile yaptığı iş yapım sözleşmesi veya vekâletname örneği, (Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarasının bulunması zorunludur.)

4) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

5) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri ve sınırlandırma haritası,

6) İşlem ile ilgili kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerde ise iki takım işlem dısyası, kadastro müdürlüğüne verilir.

c) İzlenecek Yol

Kadastro Müdürlüğünce;

1) Sınırlandırma işleminin kontrolü için işin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlüğüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluşlarının talepleri resmi yazı ile yapılır.

2) Kadastro müdürlüğünce; döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır.

3) Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır.

4)Teknik kontrol yapılır.

– İşlemin kontrolü, B.Ö.H.H.B.Ü.Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita ve Plânlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi (20110/11 sayılı) ile Tescile Konu Harita ve Plânların Kontrolü Kontrolü Hakkında Genelgenin (2010/22 sayılı) ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazi yapılır.

– Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve noksanlıklar giderildikten sonra konntrol işlemleri tamamlanarak "kontrol raporu" düzenlenir ve rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır.

– Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerdeise iki takım işlem dosyası, "kontrol raporu" ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir.

* Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

Tapu Müdürlüğünce de;

Akitsiz işlemler için olan istem belgesi düzenlenir.

Tescili istenen parsel, zabıt defterine tescil edilir.

Sınırlandırma haritası düzenlendikten sonra hesaplanan taşınmaz malın yüzölçümü ile tapuda yazılı miktar arasındaki fark yanılma sınırı içinde kalıyorsa, tapuda yazılı miktar esas alınarak tescil bildirimi düzenlenir ve tescil için tapu müdürlüğüne gönderilir. Hesaplanan yüzölçümü tapu miktarından küçük olduğu takdirde taşınmaz mal malikinin yazılı muvafakatinin alınması gerekir. Yüzölçümü tapu miktarından büyük olan taşınmazlara ait sınırlandırma haritaları yargı kararı olmadıkça tescil edilmez.

Tescil sonrası; teknik belgelerin bir örneği Kadastro Müdürlüğüne, gönderilir henüz paftası bulunmadığından, teknik belgeler arşivlenmekle yetinilir.

d) İşlemin Mali Yönü

 

Sınırlandırma hariştalarının kontrolü için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yapılan harita ve plânların kontrolünde döner sertmaye fiyat listesinde belirtilen ücret alınır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak PROTOKOL düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

*   *   *

Yazdır e-Posta