• Hüseyin KOÇAK Orman Kadastrosu ve 2-b çalışmaları

  ORMAN KADASTROSU VE 2/B ÇALIŞMALARI (2013)

  Anayasa ile katı kurallarla güvence altına alınan ormanlar; tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için de öncelikle ormanların kadastrosunun yapılması gerekir. Orman kadastrosu; Orman Kanunu gereğince Orman İdaresi tarafından; Kadastro Kanunu gereğince de Tapu ve Kadastro İdaresi tarafından yapılmakta idi.

  Uygulamadaki bu iki başlılığın sebep olduğu sıkıntılar yeni mevzuat düzenlemelerini gerekli hale getirdiğinden, gerek Orman Kanununda ve gerekse Kadastro Kanununda değişiklikler yapılmıştır.
   

  Devamını Oku
 • Kadastronun Tesisi ve Yaşatılması 2013

  KADASTRONUN TESİSİ VE YAŞATILMASI

  Bu çalışma; Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi, Geomatik, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği ve aynı isimler altında iki yıllık eğitim veren meslek yüksek okullarında eğitim gören öğrenciler ile bu okullardan mezun olup meslek hayatına yeni başlayanlar düşünülerek hazırlanmıştır.

  Bu okulu bitirenlerin büyük bir çoğunluğu; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde, belediyelerde görev yapmakta ya da serbest büro olarak çalışmaktadır.
  Gerek Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünde ve gerekse diğer kurum, kuruluşlarda görev yapsın ya da serbest olarak çalışsınlar hepsi de birebir tapu ve kadastro mevzuatı içerisinde olacaklardır.

  Devamını Oku
 • Döner Sermaye Uygulamaları Huseyin KOCAK 2013

  DÖNER SERMAYE UYGULAMALARI

  Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce, döner sermaye uygulaması 1993 yılından beri yapılmaktadır.

  Döner Sermaye, Tapu ve Kadastro için yabancı bir konu olması nedeniyle, mevzuat düzenlemesi baştan tamamlanamamış ve uygulamada aksamalar oldukça yeni mevzuat düzenlemeleriyle eksiklikler giderilmeye çalışılmıştır.

  Sonradan yapılan mevzuat düzenlemeleri ise; önceki mevzuatın hangisinin yürürlükte olduğunun, hangisinin ise yürürlükten kalktığının takibini zorlaştırmıştır.

  Devamını Oku

 • hüseyin koçak metin beyaz imar uygulamaları 2011

  İmar UYGULAMALARI

  İMAR uygulamaları; yerel yönetimlerin, yöre halkının haklarına doğrudan etki ettiği en önemli tasarruflardandır.

  İmar Kanunu gereğince; belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde belediyeler, belediye encümeni kararı ile; bu sınırlar dışında ise valilikler il özel idaresinin kararı ile; binalı ve binasız arsa ve arazileri, maliklerinin veya diğer hak sahiplerinin muvafakati aranmaksızın; birbirleriyle, yol fazlalıklarıyla, kamu kurumlarına veya belediyelere ait yerlerle birleştirmeye, bunları yeniden imar plânına uygun ada veya parsellere ayırmaya, müstakil, hisseli veya kat mülkiyeti esaslarına göre hak sahiplerine dağıtmaya ve resen tescil ettirmeye yetkilidir.

  Devamını Oku
 • Hüseyin KOÇAK Kadastro Paftalarının Yenilenmesi

  KADASTRO PAFTALARININ YENİLENMESİ

  Zamanla gelişen teknoloji karşısında, gerek eski kadastro paftaları ve gerekse paftaların altlığı olan orijinal değerleri; yıpranma, yırtılma ya da kaybolma gibi nedenlerle, bugün için artık yararlanılamaz duruma gelebilmektedir.

  Bu durumdaki paftaları günün tekniğine uygun hale getirmek için önce 1983 tarihinde 2859 sayılı Yenileme Kanunu yayımlanmasına karşın bu Kanundan istenen randıman alınamamıştır. 2005 yılı içerisinde 5304 sayılı Kanun ile 3402 sayılı Kadastro Kanununun 22’nci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikle birlikte madde 22/a gereğince de kadastro paftalarının yenilenmesine olanak tanınmıştır.

  Devamını Oku
 • Hüseyin Koçak Kadastroda Teknik Hatalar

  KADASTRODA TEKNİK HATALAR

  Kadastro çalışmalarının teknik yönü, harita ve kadastro mühendisliği sorumluluğunda yürütülmektedir. Pozitif bilim dalı olan harita ve kadastro mühendisliği çalışmalarının her aşamasında da hata yapılması mümkündür.

  Mülkiyet değişikliğine sebep olmayacaksa, yapılan hatanın idari yoldan düzeltilmesi, bu hataların sebep olacağı hak kaybına da en başından engel olunmasını sağlayacaktır.

  İşte buradan hareketle, Kadastro Yasasının 41’inci maddesi tesis edilmiş ve bu madde ile kadastro çalışmaları sırasında yapılan vasıf ve mülkiyet değişikliği dışındaki hataların idari yoldan düzeltilmesi amaçlanmıştır.

  Devamını Oku
 • Hüseyin KOÇAK Orman Kadastrosu ve 2-b çalışmaları

  ORMAN KADASTRO UYGULAMASI

  Anayasa ile katı kurallarla güvence altına alınan ormanlar; tescile tabidir. Tescilin yapılabilmesi için de öncelikle ormanların kadastrosunun yapılması gerekir.

  Orman kadastrosu; Orman Kanunu gereğince Orman İdaresi tarafından; Kadastro Kanunu gereğince de Tapu ve Kadastro İdaresi tarafından yapılmakta idi.

  Uygulamadaki bu iki başlılığın sebep olduğu sıkıntılar yeni mevzuat düzenlemelerini gerekli hale getirdiğinden, gerek Orman Kanununda ve gerekse de Kadastro Kanununda değişiklikler yapılmıştır.

  Devamını Oku
 • Image 03 Orman Kadastrosu Ve 2/B Çalışmaları
 • Image 01 Kadastronun Tesisi ve Yaşatılması
 • Image 01 Döner Sermaye Uygulamaları
 • Image 01 İmar Uygulamaları
 • Image 02 Kadastro Paftalarının Yenilenmesi
 • Image 04 Kadastroda Teknik Hatalar
 • Image 03 Orman Kadastrosu Ve 2/B Çalışmaları