Yazdır

ORMAN VE İFRAZ

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı.. Posted in Orman

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

 

orman ifraz

 A – Orman Haritalarında Kalan Tapulu Taşınmazların İfrazı

Daha önce 3402 sayılı Yasa (2613 ve 766 sayılı Yasalar) gereğince ta­pulandığı halde orman haritasında kalan taşınmazlar ile ilgili ifraz talepleri karşılanmayacaktır. Ancak kısmen orman ya da 2/B sahasında kalan taşın­mazlarda, orman ya da 2/B sahasında kalmayan kısımlarda ilgilisinin tasar­ruf hakkının kısıtlanmaması bakımından bu kısmın ifrazı yapılabilecektir.

 

* Daha önce tapulanmış bir parselin tamamı orman haritasında, orman ve/veya 2/B sahasında kalmışsa, bu parselle ilgili ifraz talebi karşılanmaz. (TKGM–Tas İşl.D.Bşk. 01.09.1997 t. 290-3102 s.ta.)

* Kısmen orman ve/veya 2/B sahasında kalan taşınmazların, orman ve/veya 2/B sahasında kalmayan kısımlarının ifrazı yapılabilir. Bu ifraz için hissedarlardan birinin talebi yeterlidir. (TKGM–Tas İşl.D.Bşk.lığının 16.09.1997 tarih, 3296 sayılı talimatı.)         

Burada önem arzeden husus şudur; Tek hissedarın talebiyle yapılacak ifraz, orman (ve/veya 2/B) içinde kalan kısımla, orman (ve/veya 2/B) dışında kalan kısmın birbirinden ayrılmasıdır. Bu şekildeki ifraz, orman haritası esas alınmak suretiyle kadastro müdürlüğü tarafından yapılabilir. İlgilisinden ayrıca harita yaptırması istenmez. Yapılacak ifraz için de encümen ya da il özel idaresi kararı aranmaz.

 

Orman dışında kalan kısımlarda yeni parçalanmalar olacak şe­kilde bir ifraz talebi varsa, o takdirde, bu işlemin haritasının kadastro mü­dürlüğü dışında serbest çalışan bir harita mühendisi tarafından yapılması, kadastro müdürlüğünce de kontrolünün yapılması, gerekir.

 

B – Özel Ormanlarda İfraz

 

Özel ormanlarda ilgilisinin talebi ile ifraz işleminin yapılması mümkündür.

 

Orman Yasanın 1’inci maddesi ormanı; “Tabii olarak yetişen ve emekle yetiştirilen ağaç ve ağaççık toplulukları yerleriyle birlikte orman sayılır.” şeklinde tanımlamıştır. Aynı maddenin “G” bendi gereğince de, üç hektar (30 000 m2) daha küçük alanlar orman sayılmaz.

 

Diğer taraftan aynı Yasanın 52’nci maddesi;

 

“Ekim ve dikim suretiyle meydana getirilen hususi ormanlar hariç, hususi ormanlar 500 hektardan küçük parçalar teşkil edecek şekilde parçalanıp başkalarına temlik ve mirasçılar arasında ifrazen taksim edilemez.

 

Ancak, şehir, kasaba ve köy yapılarının toplu olarak bulunduğu yerlerdeki hususi orman alanlarında bu Yasanın 17’nci maddesine göre izin almak ve yatay alanın yüzde altısını (%6) geçmemek üzere imar plânlamasına uygun inşaat yapılabilir. İnşaatların yapılmasında orman alanlarının tabi vasıflarının korunmasına özen gösterilir.

 

Hususi ormanlar, orman idaresince mahalli tapu idaresine bildirilir.” hükmünde,

55’inci maddesi ise; “Hususi ormanların idare ve muhafazaları, Devletin kontrol ve murakabesi altında olmak üzere bu Yasa hükümlerine göre sahiplerine aittir” hükmündedir.

 

Bu bilgilere göre;

 

1 – Ekim ve dikim suretiyle meydana getirilmemiş özel ormanlarla ilgili olarak ifraz talebinde bulunulması halinde, ifraz sonucu oluşacak orman parselinin en az 500 hektar (5 000 000 m2) olması gerekecektir.

 

2 – Ekim ve dikim suretiyle oluşturulan özel ormanların ifrazında ise, ifraz sonucu oluşacak parselin, 3 hektardan daha küçük olmaması gerekir.

 

Ekim ve dikim suretiyle oluşturulan özel ormanların 3 hektardan az olmaması; 6831 sayılı Orman Yasasının 55 inci maddesinin bir gereği olarak; aynı Yasanın 1/G maddesinde orman sayılabilecek en az birimin 3 hektar kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır.  

*   *   *