Yazdır

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

Site Yönetimi tarafından yazıldı.. Posted in Yönetmelikler

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

 

RG: 28.01.2012 / 28187

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesinin yönetimi, faaliyet alanları, işleyişi, sermaye kaynakları, her türlü idari ve mali işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar ve kısaltmalar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Bölge Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

 

b) Bölge Müdürü: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürünü,

 

c) Genel Müdür: Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

 

ç) Genel Müdürlük: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

 

d) İşletme Birimi: Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüklerinde kurulan döner sermaye işletme birimini,

 

e) İşletme Müdürlüğü: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

 

f) TUSAGA-Aktif: Türkiye Ulusal Sabit GPS (Küresel Konumlandırma Sistemi) Ağını,

 

g) Yönetim Kurulu: Döner Sermaye İsletmesi Yönetim Kurulunu,

 

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Faaliyet Alanları, Sermaye Kaynakları ve Giderler

 

Faaliyet alanları

 

MADDE 4 – (1) İşletme Müdürlüğünün faaliyet alanları şunlardır:

 

a) Sipariş almak sureti ile her türlü harita, kadastro, değişiklik işlemleri ve bunlarla ilgili teknik hizmet üretmek, uygulamak, idari işlemleri yapmak veya bunların üretim hizmetine katılmak.

 

b) Genel Müdürlükçe üretilmiş olan her türlü tapu, kadastro, harita ve hava fotoğrafı, arşiv bilgi ve belgeleri ile benzeri hizmetleri sunmak.

 

c) Eğitim amaçlı hizmet sunmak.

 

ç) Uçaklar dahil olmak üzere her türlü üretim araç ve gereçlerini kiraya vermek.

 

d) Teknik hizmetlere ilişkin proje ve araştırma çalışmaları yapmak, personel için eğitim amaçlı kurslar ve seminerler düzenlemek.

 

e) Tanıtma ve yayın hizmetleri vermek.

Sermaye

 

MADDE 5 – (1) İşletme Müdürlüğü için kendi kaynaklarından karşılanmak üzere dört milyon Türk Lirası sermaye tahsis edilmiştir. 6083 sayılı Kanunun 8 inci maddesi gereğince, bu miktar Maliye Bakanlığının uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulunca beş katına kadar arttırılabilir.

 

(2) Arttırılan sermaye elde edilen karlarla karşılanır. Ödenmiş sermaye tutarı kendisine tahsis edilen sermaye tutarına ulaştıktan sonra elde edilen karlar, döner sermaye hizmetlerinde kullanılmak üzere ertesi yılın gelirlerine ilave edilir.

 

(3) Döner sermaye işletmesinin zararları, dönem net zararı hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar karları ile kapatılır.

 

Gelirler

 

MADDE 6 – (1) İşletme Müdürlüğünün gelirleri şunlardır:

 

a) Genel Müdürlükçe üretilmiş olan her türlü tapu, kadastro, harita ve hava fotoğrafı, arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu diğer hizmetlerden elde edilen gelirler.

 

b) Kiraya verilen her türlü üretim, araç ve gereçlerinden elde edilecek gelirler.

c) Genel Müdürlükçe verilen lisans belgesi, kaşe, eğitim, kurs ve seminerlerden alınacak ücretler.

 

ç) TUSAGA-Aktif sisteminin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

 

d) Faiz, komisyon gibi gelirler.

 

e) Diğer gelirler.

 

Giderler

 

MADDE 7 – (1) İşletme Müdürlüğünün giderleri şunlardır:

 

a) Faaliyetler için gerekli olan her türlü taşınır mal alım giderleri ile bu taşınır malların bakım, onarım ve sigorta giderleri.

 

b) Gerekli olan taşınır ve taşınmaz kira giderleri.

 

c) Araştırma, tanıtım, temsil ve eğitim giderleri.

 

ç) Yurt içinde ve yurt dışında yürütülecek proje giderleri.

 

d) Kadastro hizmetlerinin yapılması, yenilenmesi ve güncellenmesi için gerekli giderler.

e) Genel bütçe ödeneği ile karşılanması mümkün olmayan hizmet binaları için gerekli olan taşınmaz alım giderleri.

 

f) Hizmet binası yapım giderleri ile mevcut hizmet binalarının bakım ve onarım giderleri.

 

g) Kadrosu, İşletme Müdürlüğüne tahsisli personelin her türlü özlük hakları.

 

ğ) 6083 sayılı Kanun uyarınca personele ödenecek ek görev ücretleri.

 

h) 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca yapılan ek ödemeler.

 

ı) Geçici olarak görevlendirilenlere 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre ödenecek harcırah giderleri.

 

i) Diğer giderler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Yönetim Teşkilatı

 

Kuruluş

 

MADDE 8 – (1) Genel Müdürlük, ürettiği her türlü tapu, kadastro, harita ve arşiv bilgi ve belgeleri ile sunduğu hizmetlerden gelir elde etmek üzere, Döner Sermaye Teşkilatı kurar.

 

(2) Döner Sermaye Teşkilatı, İşletme Müdürlüğü ve bölge işletme birimlerinden teşekkül eder.

 

(3) Bölge işletme birimlerinin kuruluşu Genel Müdürlükçe re'sen veya ilgili Bölge Müdürlüğünün teklifi üzerine; Yönetim Kurulunun kararı ile kurulur. Bölge işletme biriminin harcama yetkilisi bölge müdür yardımcılarından, gerçekleştirme görevlisi ise bölge müdürlüğü şube müdürlerinden Bölge Müdürü tarafından belirlenerek, Yönetim Kurulunun onayına sunulur.

 

Döner sermaye hizmetleri

 

MADDE 9 – (1) Döner sermaye hizmetleri; Yönetim Kurulu, Genel Müdür, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, taşınır konsolide görevlisi ile diğer kamu görevlileri tarafından yürütülür.

 

(2) Bölge işletme hizmetleri; bölge işletme kurulu, bölge müdürü, harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi ve diğer kamu görevlileri tarafından yürütülür.

 

Yönetim kurulu

 

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Genel Müdür veya Genel Müdürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında, Birinci Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanı, İşletme Müdürü ile teklifi görüşülen Daire Başkanından teşekkül eder.

 

(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görevinin başında olmadıkları durumlarda yerlerine vekalet edenler kurul üyesi olarak toplantıya katılırlar.

 

(3) Yönetim Kuruluna, Genel Müdür başkanlık eder. Genel Müdürün toplantıya katılamaması durumunda, Yönetim Kurulu, Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında toplanır.

 

(4) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirleme, toplantı, gün, saat ve yerinin tespitine karar verme ve Yönetim Kurulu çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

 

(5) Toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak, haberleşme ve diğer raportörlük işlemlerini yürütmek görevi, İşletme Müdürlüğünce yapılır.

 

Yönetim kurulunun görevleri

 

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) İşletme Müdürlüğünün idari ve mali işlemlerinin en iyi şekilde yürütülmesi ve geliştirilmesi için gereken kararları almak.

 

b) İşletme Müdürlüğünü uygulayacağı kar hadlerini ve fiyat listelerini karara bağlamak.

 

c) İşletme Müdürlüğünün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı protokollere ilişkin genel esasları belirlemek.

ç) İşletme Müdürlüğünün bütçesini görüşerek onaylamak, bütçede ödenekler arası aktarımları onaylamak.

 

d) Bölge işletme birimlerinin kuruluşuna karar vermek ve kurulan bölge işletme birimlerinin sermayesini belirlemek.

 

e) Bölge müdürlükleri bünyesinde kurulan bölge işletme birimlerinin bütçelerini görüşerek karara bağlamak.

 

Bölge işletme kurulu

 

MADDE 12 – (1) Bölge işletme kurulu; bölge müdürünün başkanlığında, harcama yetkilisi olarak görevli bölge müdür yardımcısı, gerçekleştirme görevini yürüten şube müdürü, bölge müdürlüğünün bulunduğu ilin kadastro müdürü, bölge müdürünün belirleyeceği tapu müdürü olmak üzere beş kişiden teşekkül eder.

 

(2) Bölge işletme kurulu üyeleri görevlerinin başında olmadıkları durumlarda yerlerine vekalet edenler bölge işletme kurulu üyesi olarak toplantıya katılırlar.

 

(3) Bölge işletme kuruluna bölge müdürü başkanlık eder. Bölge müdürünün toplantıya katılamaması durumunda, bölge işletme kuruluna bölge müdürlüğüne vekalet eden bölge müdür yardımcısı başkanlık eder. Bu durumda da kurul sayısı beş kişiden az olamaz.

 

(4) Bölge işletme kurulu toplantılarının gündemini belirleme, toplantı, gün, saat ve yerinin tespitine karar verme ve işletme kurulu çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

 

Bölge işletme kurulunun görevleri

 

MADDE 13 – (1) Bölge işletme kurulunun görevleri şunlardır:

 

a) Bölge işletme biriminin faaliyetleri ile ilgili kararlar almak.

 

b) Bölge işletme biriminin personel ihtiyacını tespit etmek.

 

c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak ve takibini yapmak.

 

ç) Yönetim Kurulunun belirlediği fiyat listesini uygulamak.

 

d) 6083 sayılı Kanunun öngördüğü çerçevede, gerekli görüldüğünde talepte bulunan bağlı birimlere görev alanları ile ilgili ödenek ayırmak ve harcama yetkisi vermek.

e) Bölge işletme biriminin yıllık bütçe tasarısını ve çalışma programını hazırlamak ve Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere işletme müdürlüğüne Ekim ayının ilk haftasında göndermek, bütçesinde ödenekler arası aktarımları yapmak.

 

f) Yönetim Kurulunun belirlediği esaslar dahilinde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle gerektiğinde protokoller yapmak.

 

g) Yönetim Kurulu tarafından tahsis edilen bütçeyi, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun bir şekilde harcamak.

 

ğ) Bölge müdürlüğü ve bağlı birimlerin bölge işletme birimi bütçesinden karşılanması uygun görülen temsil giderleri, bakım, onarım, mal ve hizmet alım işleri ile ilgili genel kararlar almak.

 

Toplantı ve karar nisabı

 

MADDE 14 – (1) Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğunun iştiraki ile toplanır. Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.

 

(2) Kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift oy sayılır. Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini başkan sağlar. Kararlar yayımı tarihi itibari ile uygulanır.

 

İşletme müdürü

 

MADDE 15 – (1) İşletme Müdürünün görevleri şunlardır:

 

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

 

b) İşletme Müdürlüğü kadrolarına atanan personel veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek.

 

c) 6083 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince; İşletme Müdürlüğü sermaye faaliyetlerine ilişkin hizmetlerde görev yapan personele (100-300) rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan ödenecek aylık ek görev ücretlerini tespit ederek Genel Müdürün onayına sunmak.

 

ç) Bölge müdürlüklerinde görev yapan işletme birimlerinin iş ve işlemlerini denetlemek.

 

d) İşletme faaliyetleri ile ilgili konularda, birimlerle Genel Müdür adına yazışma yapmak ve birimlere görüş bildirmek.

 

e) Bölge işletme birimlerine tahsis edilecek ödenek miktarlarını belirlemek ve yönetim kurulu onayına sunmak.

 

f) İşletme Müdürlüğünde ve bölge işletme birimlerinde çalıştırılacak memurların atamalarını teklif etmek, İşletmede görevli memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak.

 

g) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak.

 

ğ) Taşınır ve taşınmaz malların amacına uygun şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak.

 

h) Taşınır mal işlemlerini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yürütmek, gerekli denetimi yapmak.

 

İşletme müdür yardımcıları

 

MADDE 16 – (1) İşletme müdür yardımcılarının görevleri şunlardır:

 

a) İşletme Müdürünün yapmış olduğu iş bölümüne göre sorumlu oldukları birimlerin işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, genelge çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek.

 

b) İşletme müdürü tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Harcama yetkilisi

 

MADDE 17 – (1) İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme Müdürüdür.

 

Gerçekleştirme görevlileri

 

MADDE 18 – (1) Gider gerçekleştirme görevlileri, harcamaların dayanağı belgeler ile ödeme emri belgesini düzenleyen görevlilerdir. Harcama yetkilisi, kendisine bağlı personelden birini veya birkaçını gider gerçekleştirme görevlisi olarak görevlendirir.

 

(2) Giderler, gider gerçekleştirme görevlileri tarafından gerçekleştirilir ve harcama yetkilisinin onayı ile tamamlanır.

 

(3) Gelir gerçekleştirme görevlileri, gelirleri tahakkuk ettirerek tahsil edilebilir duruma getiren görevlilerdir.

 

(4) Gelirlerin tahakkuku ile alacakların takibi işletmece, bunların tahsil işlemleri ise muhasebe birimince gerçekleştirilir. Alacakların takibi için gerekli bilgi ve belgeler muhasebe birimince düzenli olarak işletmeye verilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Diğer Görevliler

 

Muhasebe yetkilisi

 

MADDE 19 – (1) İşletmenin muhasebe hizmetleri Maliye Bakanlığınca kurulacak Döner Sermaye Saymanlığınca yürütülür.

 

(2) Muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanacak muhasebe yetkilisi ile muhasebe birimi personeli tarafından yürütülür. Muhasebe Yetkilisinin geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, muhasebe yetkililiği görevi Maliye Bakanlığınca vekaleten görevlendirilecek personel tarafından yürütülür.

 

Veznedar

 

MADDE 20 – (1) İşletme Müdürlüğünce para alımı ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedar, Muhasebe Yetkilisine bağlı olarak görev yapar ve Maliye Bakanlığınca atanır.

 

Veznedarın görevleri

 

MADDE 21 – (1) Veznedarın görevleri şunlardır:

 

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilat yapmak.

 

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

 

c) İşletme Müdürlüğüne ait para ve kıymetli evrakı Muhasebe Birimi kasasında saklamak.

 

ç) Tahsilata ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterini ve sair belgelerini saklamak.

 

d) Muhasebe Yetkilisinin vereceği sair işleri yapmaktır.

 

Veznedarın sorumlulukları

 

MADDE 22 – (1) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

 

Vezne işlemleri

MADDE 23 – (1) İşletme Müdürlüğü Muhasebe Birimi kasasından yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek miktarlar için Maliye Bakanlığınca çıkarılacak genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası paralar 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ile Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda ve Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılan düzenlemelere istinaden belirlenecek banka şubelerinde, muhasebe birimi adına açılacak hesaba yatırılır.

 

(2) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün Muhasebe Yetkilisince veya Muhasebe Yetkilisi Yardımcısınca kontrol edilir. Günlük hesap ve kasa defteri veznedar, Muhasebe Yetkilisi veya Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

 

Taşınır ve taşınmaz işlemleri

 

MADDE 24 – (1) İşletme Müdürlüğünce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimlerine gönderilmesi zorunludur.

 

Muhasebe yetkilisi mutemedi

 

MADDE 25 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri hakkında, 31/12/2005 tarihli ve 26040 3 üncü sayılı mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Devir ve teslim işleri

 

MADDE 26 – (1) Muhasebe Yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir teslim işlemlerinde 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Bütçe İşlemleri

 

Hesap dönemi

 

MADDE 27 – (1) İşletme Müdürlüğün bütçe dönemi mali yıldır.

 

Bütçe ve uygulama

 

MADDE 28 – (1) Bütçe ve ek bütçe, Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

 

(2) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Ücret Tarifesi, Sipariş İşlemleri ve Ödemeler

 

Ücret tarifesinin tespiti

 

MADDE 29 – (1) Genel Müdürlükçe üretilen, sunulan, mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti; hammadde, malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kardan oluşturulması suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmaması şartıyla aynı işi ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz önünde tutularak İşletme Müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri, Yönetim Kurulu kararı ile kesinleştirilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

 

Siparişin bedeli, malzeme ve tahsis

 

MADDE 30 – (1) Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri İşletme Müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına gösterilen bankaya veya vezneye yatırmaya mecburdur.

 

(2) İşletme Müdürü siparişin yapılması için, lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir. İşin yapılması için gerekli malzemeler arasında tahsisli malzeme mevcut ise tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması zorunludur.

 

Siparişlerin gecikmesi

 

MADDE 31 – (1) Ani çıkacak Genel Müdürlük hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde siparişi verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

 

Ödemeler

 

MADDE 32 – (1) Bütün ödemelerin, ödeme yapılması gereken ilgilinin banka hesabına aktarma suretiyle yapılması esastır. Ancak, ilgililerin talepleri halinde alındığı gün iade edilen teminat ve depozito niteliğindeki ödemeler, Maliye Bakanlığınca kasadan yapılması bildirilen diğer ödemeler kasadan veya çek düzenlemek suretiyle bankadan yapılabilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm bulunmayan hususlar

 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 6083 sayılı Kanun ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 34 – (1) 7/2/2009 tarihli ve 27134 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

 

MADDE 35 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 36 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

*   *   *

 

 

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÖNETMELİĞİ

(MÜLGA)

 

 

RG: 07 Şubat 2009 tarihli, Sayı : 27134

 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı (Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden)’ndan:

 

 

 

 BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Faaliyet Alanları

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Döner Sermaye İşletmesinin faaliyet alanlarına yönelik gelir ve gideri ile mali ve idari işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

         

Dayanak

 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 9/7/1987 tarihli ve 3402 sayılı Kadastro Kanununun 37 nci, 38 inci, 39 uncu maddeleri ve 47 nci maddenin birinci fıkrasının (G) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 

a) Genel Müdürlük     : Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür         : Tapu ve Kadastro Genel Müdürünü,

c) Bölge Müdürlüğü   : Tapu ve Kadastro Bölge Müdürlüğünü,

ç) İşletme Müdürlüğü   :Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünü,

d) TUSAGA               : Türkiye Ulusal Sabit GPS Ağını,

e) GPS                       : Küresel Konumlandırma Sistemini,

ifade eder.  

         

Faaliyet alanları

 

MADDE 4 – (1) İşletme Müdürlüğü;

 

a) Sipariş almak sureti ile her türlü harita, kadastro, değişiklik işlemleri ve bunlarla ilgili teknik hizmet üretir, uygular, idari işlemleri yapar veya bunların üretim hizmetine katılır.

 

b) Genel Müdürlükçe üretilmiş olan her türlü belge, bilgi, harita ve hava fotoğrafını bu konudaki kısıtlamalar saklı kalmak şartıyla bedeli karşılığında verebilir.

 

c) Uçaklar da dahil olmak üzere sahibi olduğu her türlü üretim araç ve gereçlerini kiralayabilir.

         

(2) Genel bütçe ödeneği ile karşılanması mümkün olmayan hizmet binaları için gerekli olan taşınmazı alır, bina yaptırır, mevcut binaların bakım ve onarımlarını yaptırır.

 

(3) Teknik hizmetlere ilişkin proje ve araştırma çalışmaları yapar, personel için eğitim-öğretim amaçlı kurslar ve seminerler düzenleyebilir.

 

(4) Tanıtma ve yayın faaliyetlerinde bulunabilir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Sermaye, Gelir, Gider

 

Sermaye

 

MADDE 5 – (1) Döner Sermaye İşletmeleri için genel bütçede tahsis edilen 300 TL. Sermayenin 250 TL’ si Genel Müdürlük Döner Sermaye İşletmesi için ayrılmıştır. Bu miktar Bakanlar Kurulu Kararıyla beş katına kadar arttırılabilir. Bu suretle arttırılan sermaye elde edilen kârlarla karşılanır.

         

Sermaye kaynakları

 

MADDE 6 – (1) İşletmenin Sermaye Kaynakları;

 

a) Genel Müdürlük bütçesine bu amaçla konulacak ödeneklerden,

b) Döner Sermaye faaliyetlerinden elde edilecek kârlardan,

c) Bağış ve yardımlardan,

teşekkül eder.

 

(2) Bağış ve yardımlar tahsis edilen sermaye miktarı ile sınırlı olmaksızın sermayeye eklenir.

 

(3) İşletmenin ödenmiş sermaye tutarı kendisine tahsis edilmiş olan sermaye tutarına ulaşıncaya kadar elde edilen dönem sonu kârlar ödenmiş sermayesine eklenir. Elde edilen ve her yıl sonunda kullanılmayan gelir 3402 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca ertesi yıl döner sermaye gelirine eklenir.

 

(4) Döner sermaye işletmesinin zararları, dönem net zararı hesabına alınarak, geçmiş yıllar zararları hesabında bekletilir ve ertesi yıllar kârları ile kapatılır.

 

Gelirler

 

MADDE 7 – (1) İşletme Müdürlüğünün gelirleri şunlardır;

         

a) Üretilen, satılan ve kiralanan mal ve hizmetler karşılığında elde edilen gelirler.

b) 5368 sayılı Kanuna göre Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce verilen Lisans belgesi, kaşe, eğitim, kurs ve seminerlerden alınacak ücretler.

c) TUSAGA aktif sisteminin işletilmesinden elde edilecek gelirler.

ç) Faiz, komisyon gibi gelirleri.

 

Giderler

 

MADDE 8 – (1) İşletme Müdürlüğü ilgili mevzuatı uyarınca; Genel Müdürlük Merkez ve taşra birimlerinin;

 

a) Kiralama, satın alma, tanıtma, yayın, araştırma ve eğitim giderleri, ilgili mevzuatı uyarınca karşılanabilecek sigorta giderleri,

 

b) Döner sermaye faaliyetlerinde kullanılacak olan her türlü hizmet alımları ile taşınır ve taşınmaz mal alım, yapım, bakım, onarım giderleri,

 

c) Haberleşme, ilan, ulaşım giderleri ile kırtasiye giderleri,

 

ç) Döner sermaye hizmetlerinde kullanılan bina, araç ve gereçlerin bakım ve onarım giderleri ile ısıtma, aydınlatma, su, elektrik, akaryakıt ve benzeri giderler,

 

d) Öncelikli kadastro çalışmaları ile ilgili, Genel Müdürlükçe lüzumluluğu Bakan onayına bağlanan kadastro çalışmaları için müdürlük merkezinden görevlendirilecek personelden arazide fiilen çalışanlara, 3402 sayılı Kadastro Kanununun 3 üncü maddesi gereğince ödenecek aylık ödenek ve 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun 50 nci maddesine göre ödenecek tazminatlar ile müdürlüklerin yetki alanı dışından geçici görevle gönderilen ve fiilen arazide çalışan personele yine 3402 sayılı Kanun uyarınca ödenecek aylık ödenek ve 6245 sayılı Kanuna göre ödenen harcırahlar,

 

e) Öncelikli kadastronun gerektirdiği bilirkişi ücretleri,

 

f) Döner sermaye hizmetleri ile ilgili olarak personele ödenecek yolluk ve gündelikler,

         

g) Genel Müdürlük personelinden olup da ek görev olarak döner sermaye işletmesine ilişkin hizmetlerde çalıştırılan ve döner sermaye işletmesine katkıda bulunan memur ve hizmetlilere 3402 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin son fıkrası uyarınca ödenecek olan ek görev ücretleri ile fazla çalışma ücretleri,

         

ğ) Bu maddenin (e) bendine göre yapılacak kadastro çalışmalarında kullanılacak mal ve hizmet alımları, kadastronun fenni işlerine ilişkin ihale ile hizmetin gerektirdiği diğer giderler,

         

h) 16/6/2005 Tarihli ve 5368 sayılı Kanuna göre lisanslı büro komisyon çalışmaları ile büroların denetiminin gerektirdiği giderler, lisans belgesi, kaşe, kurs, seminer, eğitim ve kadastro teknik belge ve altlıklarının sağlıklı muhafaza edilmesine ilişkin giderler, gerektiğinde döner sermaye gelirlerinden karşılanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Teşkilatı

         

Döner sermaye hizmetleri

 

MADDE 9 – (1) Döner sermaye hizmetleri; Yönetim kurulu, Genel Müdür, İşletme Müdürü, Harcama Yetkilisi, gerçekleştirme görevlileri, muhasebe yetkilileri, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, taşınır konsolide görevlisi, mutemet ile gerekli görülen diğer memur ve işçiler tarafından yürütülür.

         

Yönetim kurulu

 

MADDE 10 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu: Genel Müdür’ün veya Genel Müdürün belirleyeceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında; 1. Hukuk Müşaviri, Strateji Geliştirme Dairesi, Tasarruf İşlemleri Dairesi, Kadastro Dairesi, Fen Dairesi, Fotogrametri ve Geodezi Dairesi, İdari ve Mali İşler Dairesi, Tapu Dairesi Başkanları, İşletme Müdürü ile teklifi görüşülen Daire Başkanından teşekkül eder.

         

(2) Yönetim Kurulu toplantılarının gündemini belirleme, toplantı, gün, saat ve yerinin tespitine karar verme ve yönetim kurulu çalışmalarının gereği gibi yürütülüp sonuçlandırılması Başkan tarafından sağlanır.

         

(3) Toplantı tutanak, karar ve dosyalarını tutmak, haberleşme ve diğer sekreterya işlemlerini yürütmek görevi, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünce yapılır.

         

Yönetim kurulunun görevleri

 

MADDE 11 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

         

a) İşletme Müdürlüğünün faaliyetleri ile ilgili genel ve müşterek kararlar almak,

         

b) İşletme Müdürlüğünün memur, hizmetli ve işçi kadro ihtiyacını tespit etmek,

 

c) 3402 sayılı Kanunun 37 nci ve bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca görevlendirilen personele 100-300 rakamlarının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımından elde edilecek tutardan ödenecek aylık ek görev ücretlerini tespit ederek genel müdürün onayına sunmak,

 

ç) İşletme Müdürlüğünün uygulayacağı kâr hadlerini ve fiyat listelerini karara bağlamak,

 

d) İşletme Müdürlüğünün kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerle yapacağı protokollere ilişkin genel esasları belirlemek,

 

e) Teşkilat Yasasının öngördüğü çerçevede, gerekli görüldüğünde talepte bulunan birimlere görev alanları ile ilgili ödenek ayırmak ve harcama yetkisi vermek,

 

f) İşletme Müdürlüğünün bütçesini görüşerek onaylamak, bütçede ödenekler arası aktarımları onaylamaktır.

 

Toplantı ve karar nisabı

 

MADDE 12 – (1) Döner Sermaye İşletmesi Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğunun iştiraki ile toplanır. Genel Müdürün veya Genel Müdür Yardımcısının bulunmadığı toplantıya en kıdemli üye başkanlık eder.

         

(2) Kararlar toplantıya katılanların oy çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde başkanın oyu çift oy sayılır. Oturumun intizamını, görüşme ve kararların tutanağa geçirilmesini başkan sağlar.

 

İşletme müdürü

 

MADDE 13 – (1) İşletme Müdürü, Genel Müdür tarafından atanır. İşletme Müdürünün görevleri;

 

a) İşletmenin idari, mali ve teknik işlerini, kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, çalışma programları, bütçe esasları ve işletmecilik ilkelerine uygun biçimde yürütmek,

 

b) Döner sermaye kadrolarına atanan veya görevlendirilen memurlar ile işletmeye alınan işçilerin görevlerini iş bölümü esasları dahilinde düzenlemek, izlemek ve denetlemek,

         

c) İşletme müdürlüğünde çalıştırılacak memurların atamalarını teklif etmek, işçiler ve sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin işlemleri yapmak,

 

ç) İşletmenin çalışma programlarını ve bütçe tasarılarının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

 

d) Taşınır ve taşınmaz malların iyi bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tedbirleri almak,

 

e) Taşınır mal işlemlerini 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre yürütmek, gerekli denetimi yapmaktır.

 

Harcama Yetkilisi

 

MADDE 14 – (1) İşletme Müdürlüğünün harcama yetkilisi, İşletme Müdürüdür.

 

Gerçekleştirme görevlileri

 

MADDE 15 – (1) Döner sermayeden yapılacak giderler ile tahsil edilecek gelirler, gerçekleştirme görevlisi tarafından tahakkuk ettirilir.

 

Muhasebe Yetkilisi

 

MADDE 16 – (1) Döner sermaye işletmesinin muhasebe işlemleri, kadrosu Maliye Bakanlığınca tahsis edilerek atanmış Muhasebe Yetkilisi ile muhasebe biriminde görevli personel tarafından yürütülür. Muhasebe yetkilisinin geçici veya sürekli olarak görevinden ayrılması halinde, muhasebe yetkililiği görevi Maliye Bakanlığınca vekâleten görevlendirilen personel tarafından yürütülür.

 

Veznedar

 

MADDE 17 – (1) Döner Sermaye İşletmesince para alımı ve kasadan yapılan ödemelere ilişkin işler kefalete tabi veznedarlar tarafından yapılır. Veznedar Muhasebe Yetkilisine bağlı olarak görev yapar ve Maliye Bakanlığınca atanır.

         

Veznedarın görevleri

 

MADDE 18 – (1) Veznedarın görevleri şunlardır;

 

a) Tamamlanmış belgelere dayanarak usulüne uygun olarak ödeme ve tahsilât yapmak,

 

b) Tahsil edilen paralarla ödemeleri günü gününe kasa defterine kaydetmek ve bu kayıtların belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak,

 

c) Döner sermayeye ait para ve kıymetli evrakı Muhasebe birimi kasasında saklamak,

 

ç) Tahsilâta ve ödemeye ilişkin belgelerin dip koçanları ile kasa defterinin ve sair belgelerini saklamak,

d) Muhasebe yetkilisinin vereceği sair işleri yapmaktır.

 

Veznedarın sorumlulukları

 

MADDE 19 – (1) Veznedar, vezne mevcudunun defter ve kayıtlara göre noksan olmasından, veznedeki kıymetlerin ziyan ve eksilmesinden doğrudan doğruya sorumludur.

 

Vezne işlemleri

 

MADDE 20 – (1) Döner Sermaye Muhasebe birimi kasasından yapılacak ödeme miktarı ile ertesi günü yapılacak ödemeleri karşılamak üzere kasada alıkonulabilecek miktarlar için Maliye Bakanlığınca çıkarılacak genel tebliğlerdeki limitler uygulanır. Kasa fazlası paralar 28/3/2002 tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin dördüncü fıkrası hükmüne göre yapılan düzenlemelere istinaden belirlenecek banka şubelerinde, muhasebe birimi adına açılacak hesaba yatırılır.

 

(2) Kasa mevcudunun kasa defterine uygunluğu her gün muhasebe yetkilisince veya muhasebe yetkilisi yardımcısınca kontrol edilir. Günlük hesap ve kasa defteri veznedar, muhasebe yetkilisi veya muhasebe yetkilisi yardımcısı tarafından imzalanmak suretiyle kapatılır.

 

Taşınır ve taşınmaz işlemleri

 

MADDE 21 – (1) İşletme Müdürlüğünce edinilen taşınırların kayıtlara alınmasında, verilmesinde ve izlenmesinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

         

(2) Taşınırların muhasebe hesap planında yer alan ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarına kaydının sağlanması için, taşınır işlemlerini yürütmekle görevli birimler tarafından düzenlenen belgelerin bir nüshasının muhasebe birimlerine gönderilmesi zorunludur.

 

Muhasebe yetkilisi mutemedi

 

MADDE 22 – (1) Muhasebe yetkilisi mutemetleri hakkında; 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3 üncü mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

Devir ve teslim işleri

 

MADDE 23 – (1) Muhasebe yetkilisi, veznedar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi gibi para ve mal işleriyle görevli memurlar arasındaki devir teslim işlemlerinde 1/5/2007 tarihli ve 26509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ile 12/11/1974 tarihli ve 7/9044 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Bütçe İşlemleri

 

Hesap dönemi

 

MADDE 24 – (1) Döner Sermaye İşletmesinin bütçe dönemi mali yıldır.

 

Bütçe ve uygulama

 

MADDE 25 – (1) Bütçe Yönetim Kurulunun onayı ile kesinleşir.

 

(2) Döner sermaye gelirleri bütçedeki harcama kalemleri ile program hedefleri dışındaki amaçlara tahsis edilemez.

 

(3) Bütçede ödenekler arası aktarmalar yönetim kurulu kararı ile yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

 

Ücret tarifesinin tespiti

 

MADDE 26 – (1) Genel Müdürlükçe üretilen mal ve hizmetler veya yapılan işlerin maliyeti: hammadde ve malzeme, işçilik, yolluk, çeşitli işletme masrafları, amortisman payları ve kârdan oluşturulmak suretiyle maliyet fiyatlarının altında olmamak şartıyla aynı işi ve hizmetleri yapan kuruluşlardaki fiyat listeleri de göz önünde tutularak işletme müdürlüğünce hazırlanan ücret tarifeleri yönetim kurulu kararı ile kesinleştirilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir.

         

Siparişin bedeli, malzeme ve tahsis

         

MADDE 27 – (1) Sipariş bedeli ne olursa olsun iş sözleşmeleri İşletme Müdürlüğü ile sipariş veren arasında yapılır. Sipariş veren yaptıracağı işin bedelini sözleşmedeki şartlar dahilinde işletme namına gösterilen bankaya veya vezneye yatırmaya mecburdur.

 

(2) İşletme Müdürü siparişin yapılması için lüzumlu malzemelerin tamamının veya bir kısmının sipariş sahibi tarafından verilmesini isteyebilir. İşin yapılması için gerekli malzemeler arasında tahsisli malzeme mevcut ise tahsisin sipariş veren tarafından yaptırılması zorunludur.

 

Siparişlerin gecikmesi

 

MADDE 28 – (1) Ani çıkacak Genel Müdürlük hizmetleri sebebiyle siparişlerin gecikmesi halinde siparişi verenler bir hak iddia edemez. Bu husus tüm iş sözleşmelerinde belirtilir.

 

İmza işlemi

         

MADDE 29 – (1) Mevzuatı uyarınca kasadan yapılabilecek ödemeler dışındaki ödemeler muhasebe yetkilisi tarafından imzalanan çek veya gönderme emri düzenlenmesi suretiyle bankadan yapılır.

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda 3402 sayılı Kadastro Kanunu ve Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 31 – (1) 20/4/1988 tarih ve 19791 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlük   

 

MADDE 32 – (1) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.

*   *   *