TEFERRUATIN YAZIMI İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Gayrimenkul maliki isterse, gayrimenkulüne tahsis ettiği menkul eşyaları teferruat olarak tapu kütüğünün beyanlar sütununa yazdırabilir.

Bir şeyin bir gayrimenkulün teferruatı sayılabilmesi için;

Menkul eşya olması,

Bir şeyin işletilmesine, korunmasına, o şeyden yararlanmaya elverişli olması,

Bir şeye daimi bir şekilde tahsis edilmesi ve kullanımda o şeye tabi tutulması veya takılması veya onunla birleştirilmesi gerekir.

Bir şeyin teferruat olup olmadığı o yörenin mahalli örf ve adetlerine veya gayrimenkul malikinin açık iradesine göre belirlenir.

Teferruatın kütüğün beyanlar sütununa tescili için gayrimenkul sahibinin talepte bulunması yeterlidir.

Bu talep müdürlükçe tescil istem belgesine geçirildikten sonra, talep yevmiyeye alınır ve teferruatın cinsi, sayısı ve değeri beyanlar sütununda gösterilir. Teferruat listesindeki eşya çok ve beyanlar sütunu buna yetmeyecek ise, teferruatlar beyanlar sütununa yazılmayarak teferruat listesinin tarih ve sayısı beyanlar sütununda atıf yapılır.

b) Tapuya Tescil Örneği

Örnek:
Adedi Cinsi Değeri

10 Klima 15.000.000.000 TL.

3 Tekstil Makinesi 1.500.000.000 TL.

6 Çıkrık 3.000.000.000 TL.

Örnek: ... tarih ... sayılı dosyasında mevcut listeye göre teferruat. Tarih-Yev.

c) İşlemin Mali Yönü

Teferruat olarak tapu siciline kaydı istenilen eşya çeşitli olduğu takdirde malik, her birinin değerini ayrı ayrı göstermeli ve fakat harç bunların toplamından hesaplanmalıdır. Teferruatın beyanlar sütununa kaydı için, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 11. Pozisyonuna göre, Binde 3.6 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.