CEBRİ SATIŞIN TESCİLİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Cebri satış, borçlulara ait taşınmaz malın borcu tahsil amacıyla icra müdürlüğü kanalıyla satılarak tapuya ihale alıcısı adına tescili işlemidir.

b) İstenen Belgeler

1) İcra Müdürlüğünün satış müzekkeresi,

2) Bu müzekkerede; ihalenin kesinleşmiş olduğunun belirtilmesi, ihale alıcısının nüfus bilgilerinin ve üzeri mühürlenmiş fotoğrafının bulunması, ihale bedelinin gösterilmiş olması gerekir.

3) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

4) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR adına kayıtlı olup, bu defa Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğünün 07/08/1999 tarih ve 1999/92 sayılı yazıları ile iş bu arsa payının tamamı yarı yarıya olmak üzere 2.030.000.000 (iki milyar otuz milyon) TL.'sı bedelle Mehmet ÇELİMLİ ye cebri yoldan satışı yapılarak hacizsiz, ipoteksiz ve tedbirsiz olarak tesciline karar verildiğinden mesken üzerindeki belirtilen hacizlerin, ipoteklerin ve tedbirin yukarıdaki tescil yazısı gereğince terkin edilerek adıma tescilinin yapılmasını arz ve talep ederim.

d) Tapuya Tescil Örneği

9.9.2000 5456

Salih KAFADAR :Kasım oğlu Tam Kadastro 7.7.1967 4567
Mehmet ÇELİMLİ: Ali oğlu Tam Cebri Satış 9.9.2000 5456

e)Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın tamamı Salih KAFADAR adına kayıtlı iken, Gayrimenkul Satış İcra Dairesi Müdürlüğünün 07.08.1999 tarih ve 1999/92 sayılı yazılarına göre cebri satış işleminden tescil edildi.
f) İşlemin Mali Yönü
Cebri icra müzekkerelerinin tapuya tescilinde, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a pozisyonu uyarınca, müzekkerede yazılı satış bedeli üzerinden, her iki taraftan ayrı ayrı Binde 15 oranında harç tahsil edilir. Bu ihalede satıcının ödemesi gereken harç icra dairesince tahsil edilmiş ise sadece alıcının harcı alınır. Varsa veraset ve intikal vergisi ilişiği kestirilir. İcra dairesince bu verginin kesilerek, vergi dairesine yatırıldığı belirtilmişse ilişik belgesi aranmaz. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdır e-Posta