İPOTEK TERKİNİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Kamu tüzel kişileri bankalar ve finans kurumları lehine tesis edilmiş ipotekler o banka veya finans kurumunun terkin için yazdığı yazı ile terkin edilebilir.

Bunların dışında kalan gerçek ve tüzel kişilerin lehine tesis edilmiş ipotekler, bu kişi veya temsilcilerinin bizzat tapu dairesine gelerek istemde bulunmaları halinde terkin edilir.

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen Antalya ili Merkez ilçesi Ahlatlı Köyü 314 ada 48 parsel sayılı taşınmazın 8/78 arsa paylı (10) nolu meskenin kat irtifakı hakkı RAY SİGORTA A.Ş. lehine 4.000.000.000 TL. üzerinden birinci derecede 19/08/1998 tarih ve 4588 yevmiye ile ipotekli olarak kayıtlı iken, bu kez alacaklı RAY SİGORTA A.Ş. temsilcisinin Alanya 1.Noterliğinden verdikleri 10/06/1998 tarih ve 3283 sayılı vekaletnameye istinaden yetkili vekilleri ben İbrahim YILDIZ, şirket alacağını tamamen almış olduğundan işbu ipoteğin tapu sicilinden terkinini arz ve talep ederim.

c) Terkin Örneği

İpotek, üzeri kırmızı mürekkeple çizildikten sonra alttaki boş satıra ipoteğin harfinin ve terkin edilmiştir ibaresinin yazılması ve tarih yevmiye atılarak imzalanması suretiyle terkin edilir. İpotekle beraber düşünceler sütununda ipoteğe yapılmış ilaveler ve varsa şerhler sütunundaki serbest dereceden yararlanma hakkının de terkini gerektiği unutulmamalıdır.

A - İ - RAY SİGORTA A.Ş. 4.000.000.000 TL. %43 1 Yıl -
19.08.1998 – 4588
A - İ - Terkin Edilmiştir. (İmza) Tarih – Yevmiye)

d) İşlemin Mali Yönü

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 14. Pozisyonu uyarınca, tutarı her yıl yeniden belirlenen maktu terkin harcı tahsil edilir.

Yazdır e-Posta