KAT İRTİFAKI İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Malikin tek kişi olması halinde kat irtifakı talebi üzerine, tescil istem belgesi düzenlenir.

Kat irtifakı tanımı, istenen belgeler, tapuya tescili, ve işlemin mali yönü "akitli işlemler"in kat irtifakı bölümünde açıklanmıştır.

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Abdil ER adına kayıtlı iken; Çankaya İmar Müdürlüğünce 11.06.1997 tarih ile tasdikli mimari proje ve Ankara 13.Noterliğince 28.04.1997 tarih ve 22605 sayı ile tasdikli liste beyanına gereğince, bu taşınmaz mal üzerine inşa edilecek zemin, bodrum ve 3 normal kattan ibaret olan kargir apartmanın tamamı için ana gayrimenkulün tamamını 1144/1144 pay itibar ederek, bodrum kat (1) nolu konuta 72/1144; zemin kat (2) nolu dubleks konuta 96/1144; (3) nolu konuta 80/1144; (3) nolu dubleks konuta 96/1144; 1.normal kat (5), (6), (7); ikinci normal kat (8), (9), (10); 3.normal kat (11) nolu konutlara 80/1144'er; (12) ve (13) nolu çatı aralı konutlara da 120/1144'er arsa payı ayırarak bağımsız bölümlere eklenti tahsis etmeden 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu uyarınca kat irtifakı tesis ettiğimi ve 10.05.2003 tarihli yönetim planına göre yönetilecek olan ana gayrimenkuldeki diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu bilerek kat irtifakının tapuya tescilini arz ve talep ederim.

c) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın tamamı Abdil ER adına kayıtlı iken kat irtifakı kurulmasından tescil edildi.

Yazdır e-Posta