KAT KARŞILIĞI iNŞAAT HAKKI SÖZLEŞMESİ ŞERHİ

a) Tanım ve Açıklama

Kat karşılığı inşaatta taşınmaz malın maliki taşınmazın belli bir hissesini veya yapılacak binadaki bazı bağımsız bölümleri inşaattan kendisine kalacak kısımlara karşılık müteahhide devretmeyi vaad etmektedir. Kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesini düzenleme yetkisi noterlere aittir (TST.55/c).

b) İstenen Belgeler

1) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

3) Noterce düzenlenmiş kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi,

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı arsa vasfı İle Ali Kemal DOĞRU adına kayıtlı iken, kayıt maliki Ali Kemal DOĞRU ile ben Fazıl İhsan AYERDEN'in Ümraniye 2. Noterliğine başvurarak düzenleme şeklinde hazırlattığımız 07.07.1999 tarih 25735 sayılı kat karşılığı inşaat hakkı sözleşmesi ile projesine göre bu parsel üzerinde inşaa edilecek beş katlı kargir apartmanda kat irtifakı kurulması sonrası zemin kat (2) nolu dükkan birinci kat (3) nolu ikinci kat (5) nolu, üçüncü kat (7) nolu meskenleri sözleşmede belirtilen inşaat seviyelerine göre peyder pey müteahhit, ben, Fazıl İhsan AYERDEN'e kat karşılığı temlik edilmesi malik tarafından taahhüt edildiğinden bu hakkın tapu kütüğüne şerh edilmesine arz ve talep ederiz.

d) Tapuya Şerh Örneği

Fazıl İhsan AYERDEN lehine kat karşılığı inşaat hakkı vardır. Tarih-Yevmiye

e) İşlemin Mali Yönü

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 12. Pozisyonuna uyarınca kayıtlı değer üzerinden Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekmektedir.

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdır e-Posta