KAT MÜLKİYETİ KURULMASI

a) Tanım ve Açıklama

Malikin tek kişi olması halinde kat mülkiyeti talebi üzerine, tescil istem belgesi düzenlenir.

Kat mülkiyetinin tanımı, istenen belgeler, tapuya tescili, ve işlemin mali yönü "akitli işlemler"in kat mülkiyeti bölümünde açıklanmıştır.

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Mehmet Reşat KONYALI adına kayıtlı iken; Şişli Kadastro Müdürlüğünün 26.02.1998 tarih 256 sayılı yazısı ve ekindeki değişiklik beyannamesi gereğince taşınmazın cinsinin "KARGİR APARTMAN'' olarak değiştirilmesini ve Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğünce verilen 09.01.1998 tarih 30/98 sayılı yapı kullanma izni, 24.03.1993 tarihli inşaat projesi, tasdikli fotoğraflar ve Şişli 4.Noterince tanzim edilen 03.03.1998 tarih 4234 nolu liste gereğince inşa edilen apartmanın tamamı için ana gayrimenkulü 780 pay itibar ederek, birinci kat (1) nolu, ikinci kat (2) nolu, üçüncü kat (3) nolu, dördüncü kat (4) nolu bürolara 130/780'er, zemin kat (5),(6),(7) nolu asma katlı dükkanlara 60/780'er,1.bodrum kat (9) nolu 3.sınıf pide ve kebap salonuna 70/780 arsa payı ayırarak iş bu gayrimenkul üzerinde lehime 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyeti tesis ve tescilini ve iş bu işlem tarihinde yürürlüğe girecek yönetim planına göre yönetilecek ana gayrimenkuldeki diğer yerlerin ortak yerlerden olduğunu bilerek gereğini talep ile cins değişikliği için gösterilen değerin 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim.

c) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın tamamı Mehmet Reşat KONYALI adına kayıtlı iken; ibraz edilen Şişli Kadastro Müdürlüğünün 26.02.1998 tarih 256 sayılı yazısı ve ekindeki değişiklik beyannamesi gereğince taşınmazın cinsinin "KARGİR APARTMAN'' olarak değiştirilmesi ve Şişli Belediyesi İmar Müdürlüğünce verilen 09.01.1998 tarih 30/98 sayılı yapı kullanma izni, 24.03.1993 tarihli inşaat projesi, tasdikli fotoğraflar ve Şişli 4.Noterince tanzim edilen 03.03.1998 tarih 4234 nolu liste gereğince, üzerinde apartman inşaa edilen iş bu gayrimenkul üzerinde malik lehine 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu gereğince kat mülkiyeti kurulmasından tescil edildi.

Kurulan kat mülkiyetleri tapu sicil müdürlüğünce ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu yerin belediyesine ve vergi dairesine bildirilir (KMK.55).

Yazdır e-Posta