KİRA ŞERHİ İSTEMİ

a)Tanım ve Açıklama

Kira şerhi, bir taşınmaz malın maliki ile kiracı arasında düzenlenmiş kira sözleşmesinin tapu kütüğünün şerhler sütununa işlenmesidir.

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Kira sözleşmesi,

3) Sözleşmedeki imzalar noterce onaylanmış ise ve şerh yetkisi varsa kiracının istemi.

4) Noterce onaylanmamış ise veya şerh yetkisi yoksa taşınmaz malikinin istemi.

5) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

6) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz Aziziye Mahallesi 777 ada 7 nolu parseli teşkil eden 777 m2 miktarındaki kargir apartmanın 8/100 arsa paylı zemin kattaki (1) müstakil bölüm numaralı, aynı yer aynı arsa paylı aynı kat (2) nolu, 10/100 arsa paylı 1. Kat (3) nolu ve 11/100 arsa paylı 1. Kat (4) nolu mesken nitelikli taşınmaz malların 1/3'er payları Şengül ER, 1/3'er payları Abdil ER , 1/9'ar payları İbrahim YILDIZ, 1/9'ar payları Salih Yılmaz KAFADAR ve 1/9'ar payları da Ali HAZAL adlarına kayıtlı olup, bu kerre adları geçen maliklerle aramızda yapmış olduğumuz Ankara 10. Noterliğinden tasdikli 14/07/1998 tarih ve 23258 sayılı kira kontratındaki şartlar gereğince bu taşınmazların tamamını 10 yıl müddetle ve yıllığı 10.000.000.000 (Onmilyar) TL. bedelle GARANTİ BANKASI A.Ş. lehine kiraladığımızdan, anılan kira kontratının tapu siciline şerhini arz ve talep ederiz.

d) Tapuya Şerh Örneği

Kira: 15.07.1998 tarihinden başlamak kaydıyla on yıl süre ile GARANTİ BANKASI A.Ş. lehine yıllığı (10.000.000.000) TL karşılığı kira hakkı. Tarih -Yevmiye

e) İşlemin Mali Yönü

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 10. Pozisyonuna uyarınca, kira sözleşmelerinin tapuya şerhinde sözleşme süresine göre hesaplanacak kira toplamı ve sözleşmede süre belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden, Binde 5.4 oranında harç tahsili gerekir.Ayrıca noterce düzenlenmemiş ise kira sözleşmelerinin şerhinde damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun 1.c pozisyonu uyarınca, Binde 1.5 oranında damga vergisi tahsil ettirilir.

Ayrıca, Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdır e-Posta