TESCİL İSTEM BELGESİNİN DÜZENLENMESİ

Tapu sicilinde işlem yapılmasını gerektiren bazı durumlarda akit düzenlenmesine gerek yoktur. Bunlar genelde taraf teşkil etmeden malikin veya ilgili hak sahiplerinin tek taraflı irade beyanı ile sonuç doğuran işlemlerdir.

Malikin veya maliklerin ya da ilgililerin tek taraflı bu irade beyanları tapu sicil müdürlüğünde istem belgelerine geçirilir. Bu istem belgelerinin şekli Tüzüğün 102. maddesi gereği Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmektedir.

İstem belgesine işleme konu taşınmaz mal ve istem sahibinin isteği açıkca yazılır. İstem sahibi belgeyi, "OKUDUM" ibaresini yazarak imzalar. Belge, müdürle belgeyi düzenleyen memur tarafından imza edilir ve daire mührü ile onanır. Harçları yatırıldıktan sonra yevmiye defterine kaydedilerek gereği yapılır.

İstem belgesine istem sahibinin kimlik bilgileriyle adresleri açıkça yazılır. Tüzüğün 17. maddesinde sayılan hallerde (taraflardan biri veya bir kaçının okuma yazma bilmemesi, imza atamaması, sağır, kör veya dilsiz olması, kimliğinde şüpheye düşülmesi ve kanunların öngördüğü diğer hallerde) istem belgesi düzenlenirken de akitli işlemlerde olduğu gibi iki tanık bulundurulur. İstem sahibinin Türkçe bilmemesi halinde, ayrıca yeminli tercüman bulundurulur. Tanıklar ve tercüman da istem belgesini imza ederler. İstem belgesine tanık ve tercümanın kimlik bilgileri ve ikametgâh adresleri yazılır. Tanık ve tercümanın okuma yazma bilmesi ve temyiz kudreti bulunan reşit kimselerden olması gerekir.

İstem sahibi imza bilmiyorsa, Tüzüğün 18. maddesi gereği sol elin başparmağı yoksa sağ elin baş parmağı onlar da yoksa diğer parmaklardan biri tanıkların huzurunda ilgiliye bastırılır ve hangi parmağın bastırıldığı yazılır.

Tüzüğün 19. maddesi gereği, istem belgesinin ikametgâhta da düzenlenmesi mümkündür.

İstem sahibi tek kişi olabileceği gibi birden çok kişi de olabilir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 2000/1 sayılı genelgesi gereği, akitsiz işlemler için düzenlenen tescil istem belgelerine gerçek kişilerde nüfus cüzdanı seri numarasının, şirketler ve kooperatiflerde ticaret sicil numarasının, vakıflarda Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce verilen vakıf sicil numarasının, derneklerde ise valiliklerce verilen dernek tescil numarasının yazılması gerekmektedir.

Yazdır e-Posta