Yazdır

TOPRAK KORUMA KANUNUNA GÖRE YENİ İFRAZ KOŞULLARI

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

Bu makaleye 29.08.2014 tarihinde ek yapılmıştır.

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun bazı maddeleri 6537 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir. (Kabul tarihi 30.04.2014 olan ve 15 Mayıs 2014 tarihli ve 29001 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren) Bu Kanunla değişen maddelerden biri de, ifraz koşulları ile ilgili olan, 8’inci maddedir.

Bilindiği üzere 5403 sayılı Kanun;toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemekamacıyla çıkartılmış bir kanundur.

Yazdır

SORULAR VE CEVAPLAR - 6 (41'İNCİ MADDE UYGULAMALARI)

Hüseyin KOÇAK tarafından yazıldı. on .

Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

“Sorular ve Cevaplar” başlığı altında; bu Sitenin (www.tapu-kadastro.net) ve halen kapanmış olan www.tasinmazmulkiyeti.org.tr Sitesinin FORUM bölümüne gelen 41’inci madde uygulaması ile ilgili sorular ve cevaplara yer verilmiştir. “Soru ve Cevaplar” seri olarak devam edecektir. … Soru soran ve cevap verenin kullanıcı adı yazılmıştır. (hkocak)kullanıcı adı; Hüseyin KOÇAK’a aittir.

Yazdır

KISA YORUMLAR - 9

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

 Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

1. İHTİYATİ HACZİN İCRAİ HACZE ÇEVRİLMESİ

İcra müdürlüğü tarafından tapu kaydı üzerindeki mevcut ihtiyati haciz şerhinin varlığından bahisle, ihtiyati haciz kararının dosyanın takibinin kesinleşerek, icrai hacze dönüştüğü bildirildiği takdirde; Yeni tarih yevmiye numarası alınır. Önceden işlenmiş olan ihtiyati haciz şerhi terkin edilmeden, tarih/yevmiye numarası ilişkilendirilip, “İhtiyati haciz, kesin hacze dönüşmüştür”  şeklinde yeni şerh yazılmalıdır.

Yazdır

KISA YORUMLAR - 7

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ tarafından yazıldı. on .

Gürsel Öcal DÖRTGÖZ / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

1. KAMU ÖZEL İŞBİRLİĞİ MODELİ İLE ÜST HAKKI TESİSİ

21/2/2013 tarih 6428 sayılı Sağlık Bakanlığınca Kamu Özel İşbirliği Modeli İle Tesis Yaptırılması Hakkındaki Kanun üst hakkı tesisi ile ilgili yeni düzenleme getirmiştir.

Bu Kanun ile Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar üzerinde sözleşmede belirtilen sabit yatırım dönemi hariç otuz yılı geçmemek üzere bağımsız ve sürekli nitelikte üst hakkı tesis edilmek suretiyle yaptırılması, mevcut tesislerin yenilenmesinin sağlanması amaçlanmıştır (md.1).