APLİKASYON

a) Tanım

2010/4 sayılı genelgede;

Aplikasyon; “Taşınmaza ait mülkiyet veya irtifak hakkı sınırlarının, tapu plânındaki bilgi ve belgelerine uygun olarak zeminde işaretlenmesini”

Aplikasyon krokisi ise; “Parselin aplikasyon ölçü değerleri ile parsel sınır noktalarının sabit tesislere ve kontrol noktalarına bağlı olarak zeminde alınan röperli ölçülerini gösteren krokiyi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Devamını Oku

PARSELİN YERİNDE GÖSTERİLMESİ

a) Tanım;

2010/4 sayılı genelgede yer gösterme; “Parselin veya bağımsız bölümün bulunduğu yerin, herhangi bir ölçü işlemi yapmadan paftası ile vaziyet ve bağımsız bölüm plânındaki şekil ve ölçü değerlerinden faydalanarak mahallinda ilgilisine gösterilmesini” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

2010/4 sayılı genelge yerinde göstermeyi; talebe bağlı olarak yapılacak işlemlerden olarak belirlenmiştir. Lisanslı büroların kurulduğu yerlerde ilk başvuru bu büroya (bürolardan birine) yapılır. Eğer Lisanslı büro kurulmamışsa başvuru kadastro müdürlüğüne yapılır.

 Yerinde gösterme işleminin, tescil yönü olmadığından işlem; başvurunun yapıldığı lisanlı büro ya da kadastro müdürlüğünde tamamlanır.

Devamını Oku

BİRLEŞTİRME (Tevhit)

a) Tanım;

2010/4 sayılı genelgede birleştirme (tevhit); “Birbirine bitişik birden çok parselin bir parsel haline dönüştürülmesini” ifade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Birleştirme işlemini teknik ifadelerle tanımlamak gerekirse; .....

Birleştirme (Tevhit); Tapu kütüğünün ayrı, ayrı sayfalarında kayıtlı, birbirine bitişik, iki ya da daha fazla parselin, ilgilisinin talebi üzerine İmar Yasasının 15 ve 16’ncı maddeleri gereğince tek bir parsel numarası altında birleştirilerek, kütüğün ayrı bir sayfasına tescili ile tek bir tapuya bağlanması işlemidir.

Devamını Oku

İRTİFAK HAKKI TESİSİ

a) Tanım

İrtifak hakkı Medeni Kanunun 779'uncu maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

"Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar..."

2010/4 sayılı genelgede ise irtifak hakkının tanımı şu şekilde yapılmıştır;

"Medeni Kanun ve ilgili diğer yasalarla tanımlanan hakların, ilgili taşınmaz malların harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescili için yapılması gereken işlemlerdir"

Devamını Oku

HARİTA (PLÂN) ÖRNEĞİ (Çap)

a) Tanım; Harita (plân) örneği 2010/4 sayılı genelgede; “parselin tapu plânından aynen alınan örneğidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. 2010/4 sayılı genelge plân örneğini; talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerince yapılacak işlemlerden olarak belirlemiştir.

Plân örneği isteminin yapılabilmesi için ilgilisinin kadastro müdürlüğüne başvurusu yeterlidir. Tescili gerektirmeyen bir işlem olan plân örneği istemi, kadastro müdürlüğünde tamamlanır.

Devamını Oku

CİNS DEĞİŞİKLİĞİ

a) Tanım; 

2010/4 sayılı Genelgede; 

Cins değişikliği; “Bir taşınmaz malın cinsinin, yapısız iken yapılı veya yapılı iken yapısız hale; bağ, bahçe, tarla vb. iken arsa; veya arazi iken bağ, bahçe, tarla vb. duruma dönüştürmek için paftasında ve tapu sicilinde yapılan işlemi” İfade eder, şeklinde tanımlanmıştır.

Bu tanımdan hareketle, taşınmazlarda yapılacak cins değişikliği işlemleri üç ana başlık altında sıralanabilir.

– Yapısız iken yapılı hale gelme,

– Yapılı iken yapısız hale gelme,

– Diğer cins değişiklikleridir. 

Devamını Oku