KAMULAŞTIRMA HARİTALARI

a) Tanım

Kamulaştırma haritaları 2010/22 sayılı genelgede; “Kamu yararının gerektiği hallerde gerçek ve özel hukuk kişilerinin mülkiyetinde bulunan taşınmaz malların Devlet ve kamu tüzel kişi mülkiyetine geçirilmesi işlemi için yapılan haritalardır.” şeklinde tanımlanmıştır.

2010/22 sayılı genelge gereğince kamulaştırma işlemi; haritası ilgilisi tarafından yaptırılıp, kadastro müdürlüğünce de kontrol edilmesi gereken işlemlerdendir.

Buna göre kamulaştırma haritası; uygulamayı yapan kurumun elemanları ya da serbest çalışan harita mühendisleri tarafından yapılmış olması gerekir.

Kamulaştırma işlemi; teknik yönü olması nedeniyle kadastro müdürlüklerini; tescili gerektirmesi nedeniyle de tapu müdürlüklerini ilgilendirmektedir.

Gerekli formalitesi tamamlanıp, kamulaştırma haritası yaptırıldıktan sonra kamulaştırma işlemini yapan idare tarafından yazılı olarak kadastro müdürlüğüne başvurulur.

b) Başvuruda bulunacak belgeler

Kontrollük işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/22 sayılı genelgede, kamulaştırma işlemi ile ilgili dosyada bulunacak belgeler yer almamıştır.

Ancak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından 2011 yılında yayımlanmış olan "KADASTRO İŞLEMLERİ REHBERİ"nde bu belgeler şu şekilde sıralandırılmıştır;

Buna göre kamulaştırma haritası dosyasında;

1) Kamulaştırmayı yapan ilgili idarenin yazılı talebi,

2) Kamulaştırma kararı (kamu yararı kararı), 

(Kısmen kamulaştırmaların gereği olarak iki ya da daha fazla parçaya ayrılmalarda; İmar Yasası hükümlerine göre belediye encümeni veya il özel idaresi kararına gerek yoktur),

3) Serbest çalışan mühendisin mesleğini serbest olarak icra ettiğine dair Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasından almış olduğu Büro Tescil Belgesi,

4) Serbest çalışan mühendisin iş yapım sözleşmesi veya vekâletname örneği, (Kimlik belgelerinde T.C kimlik numarasının bulunması zorunludur.)

5) Kadastro müdürlüklerinden alınan ve işin yapımında kullanılan belgelerin tahsilat makbuzu örneği,

6) Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarına ait ölçü, hesap, kroki, kooordinat çizelgeleri,

7) Kamulaştırma haritası,

8) Parsellerin, kamulaştırılan ve kamulaştırılmayan kısımlarını gösterenyüzölçüm gösterir hesap cetvelleri,

9) İşlem dosyası kadastro müdürlüğüne verilir.

c) İzlenecek Yol

Kadastro Müdürlüğünce;

1) Kamulaştırma haritalarının kontrolü için, kamu kurum ve kuruluşları, ilgili kadastro müdürlüğüne yazılı talepte bulunur.

2) Kadastro müdürlüğünce; döner sermayesi tahakkuk edilip, tahsili sağlanır.

3) Talep için “istem belgesi” düzenlenip, “Tapu Fen İşleri Kayıt Defteri”ne kaydı yapılır.

4) Teknik kontrol yapılır.

– İşlemin kontrolü, B.Ö.H.H.B.Ü.Yönetmeliği, Tescile Konu Olan Harita ve Plânlar Yönetmeliği Kadastral Harita Üretimi ve Kontrolü Genelgesi (20110/11 sayılı) ile Tescile Konu Harita ve Plânların Kontrolü Kontrolü Hakkında Genelgenin (2010/22 sayılı) ilgili hükümlerinde yer alan teknik esaslara göre büro ve arazi yapılır.

– Kontrol sırasında tespit edilen hata ve noksanlıklar ilgili formlarda belirtilmek suretiyle ilgili kurum / serbest mühendise bildirilir. Büro ve arazideki hata ve noksanlıklar giderildikten sonra konntrol işlemleri tamamlanarak "kontrol raporu" düzenlenir ve rapor kontrol mühendisi ile serbest mühendis tarafından imzalanır.

– Kontrolden sonra kadastro gören yerlerde biri asıl olmak üzere üç takım işlem dosyası, kadastro görmeyen yerlerdeise iki takım işlem dosyası, "kontrol raporu" ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil işlemi için bir üst yazı ile tapu müdürlüğüne gönderilir.

* Tescilden sonra değişiklik parsellerin fen klasörü ve paftasına işlenir.

(Kamulaştırma işleminin mahiyeti gereğince; kontrol işlemi bir bütün olarak yapıldıktan sonra, tapu müdürlüğünde yapılacak tescil işlemi, kamulaştırmayı yapan idare ile parsel malikinin anlaşmaya varması durumunda ya da mahkeme kararına göre peyderpey yapılır.)

Ya da; teknik kontrolden sonra dosya tapu müdürlüğüne gönderilmez. Kamulaştırma yapan idare ile parsel maliki anlaştıkça ya da mahkeme kararı alındıkça her bir parsel için ayrı olmak üzere üç takım tescil bildirimi düzenlenip dosyası oluşturulmak suretiyle tapu müdürlüğüne gönderilir.

* Tescilden sonra değişiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.

Tapu Müdürlüğünce de;

Kamulaştırma işlemi için; ilgilisi tapu müdürlüğüne gelmişse, satış işlemi gibi resmi senet düzenlenmek suretiyle; ilgilisinin gelmediği durumlarda, mahkeme kararı gereğince işlem yapılır.

Tapu müdürlüğünde yapılacak tescilin şekli 1467 sayılı genelgede yer almaktadır. Tescil sonrası, “tescil bildirimi”ne tescil tarihi ve yevmiye numarası yazılarak tapu müdürlüğünce tasdik edilir. İşlem dosyasının aslı tapu müdürlüğünde alıkonurken diğer nüshalar kadastro müdürlüğüne geri gönderilir.

d) İşlemin Mali Yönü

Kamulaştırma haritasının kontrolü için işlem tarihinde uygulanmakta olan döner sermaye hizmet bedeli ilgilisi tarafından bankaya yatırıldıktan sonra talep alınır.

Belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kendi elemanlarınca ve harita mühendisi sorumluluğunda yapılan harita ve plânların kontrolünde döner sertmaye fiyat listesinde belirtilen ücret alınır.

Diğer kamu kurum ve kuruluşları ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında döner sermaye hizmet bedeli ile ilgili olarak PROTOKOL düzenlenmesi halinde, döner sermaye hizmet bedellerinin tahsilinde ilgili protokol hükümleri uygulanır.

Ayrıca; tapu müdürlüğünce 492 sayılı Harçlar Yasası uyarınca harç tahsil edilir.

*   *   *

Yazdır e-Posta