SULH HAKİMİ VEYA NOTERDE YAPILAN ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA AKDİNİN TESCİLİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Sulh hakimleri ve noterler de ölünceye kadar bakma akdi düzenleyebilirler (MK.532). Böyle bir sözleşmenin tescilini kural olarak sadece taşınmaz malın maliki isteyebilir. Malik ölmüş ise mirasçılarının tescil isteminde bulunması gerekir. Mirasçılar tescil isteminden kaçınırlarsa bakım alacaklısının mahkemeden adına tescil kararı getirmesi gerekir. Ancak sözleşmede ölünceye kadar bakacak olanın da taşınmazı adına tescil ettirebilmesine yetki verilmiş olabilir. Bu durunda bakım borçlusunun talebine istinaden tescil işlemi yapılabilir.(TKGM.Gn.1187).

Sulh hakimlerince düzenlenen ölünceye kadar bakma akitleri tapu sicil müdürünün karşısına bir sözleşme şeklinde gelebileceği gibi sulh hakimi tarafından verilmiş bir mahkeme kararı şeklinde de çıkabilir. Bu halde artık ilamın infazı hükümleri uygulanır. Ölünceye kadar bakmaya dair bu ilama dayanılarak yapılan istem tescil istem belgesine geçirilir. Malikin tescil istemi aranmaz (MK.705).

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Kanuni şekline uygun olarak düzenlenmiş sözleşmenin aslı veya onaylı örneği,

5) Sözleşmede bakım borçlusuna, taşınmaz malın adına tescilini isteme yetkisi verilmişse borçlunun yazılı istemi yeterlidir. Sözleşmede bu yetki verilmemişse tescil için bakım alacaklısının (taşınmazı temlik edenin) istemi veya mahkeme kararı,

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı İrfan KENANOĞLU adına kayıtlı iken, malik İrfan KENANOĞLU ile ben Latif İNAN arasında yapılan Kırşehir 1. Noterliğinde özel şekline uyularak iki tanık huzurunda düzenleme şeklinde hazırlattırıldığımız (veya Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinde düzenlettirdiğimiz .... tarih ... sayılı) ölünceye kadar bakma mukavelesine istinaden işbu taşınmaz mal ölünceye kadar bakıp, beslemek ve görüp, gözetmek kaydıyla bana temlik edildiğinden ve anılan sözleşmede adıma tescili istemeye yetkili kılındığımdan gerekli tescilin yapılmasını talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafıma bildirildiğini beyan ederim.

d) Tapu Senedinin Yazım Örneği

7.7.2000 5678
İrfan KENANOĞLU: Hüseyin oğluTamKadastro 2.2.1986
Latif İNAN: Mustafa oğlu TamÖ.K.B.A. 7.7.2000 5678

e) Tapuya Tescil Örneği

1) Taşınmazın tamamı İrfan KENANOĞLU adına kayıtlı iken, Kırşehir 1. Noterliğinden düzenlenen
(tarih /sayı) ölünceye kadar bakma sözleşmesine göre tescil edildi.

2) Taşınmazın tamamı İrfan KENANOĞLU adına kayıtlı iken, Kırşehir Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen (tarih /sayı) ölünceye kadar bakma kararına göre tescil edildi.

f) İşlemin Mali Yönü

1) Taşınmaz malların ölünceye kadar bakma akdine dayanarak devir ve iktisabında 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 20.a pozisyonu uyarınca taşınmaz malın genel beyan döneminde beyan edilen değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere beyan edilen değeri üzerinden, bakım borçlusu ve bakım alacaklısından ayrı ayrı, Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

Ayrıca, kanuni ipotek tesisi talebinde bulunulur ise; teminat gösterilecek miktar üzerinden, Tarifenin 7. Pozisyonu uyarınca, Binde 3.6 oranında harç ve Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı Tablonun 4.a Pozisyonu uyarınca, Binde 7.5 oranında damga vergisi tahsil edilir.

2) Taşınmaz malın varsa veraset ve intikal vergisi ile vakıf taviz bedeli ilişiği kestirilir.

3) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdır e-Posta