BİRLEŞTİRME (TEVHİT) İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Birleştirme, tapu sicilinde ayrı ayrı kayıtlı birbirine bitişik birden fazla taşınmaz malın tek bir tapuya bağlanarak, tek bir parsel halini almasıdır (TST.75).

b) İstenen Belgeler

1) Taşınmazın bulunduğu yere göre belediye encümeni veya il idare kurulu kararı,

2) Kadastro müdürlüğünce üst yazıya bağlanmış üç takım (kadastro görmeyen yerlerde 2 takım) birleştirme dosyası, (TKGM Gn. 1993/6 eki yönerge)

3) Tescil bildirimi ve kontrol raporu,

4) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

5 ) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz mallardan Çukuranbar Mahallesi 26113 ada 9 numaralı parselin tamamı Emel DEMİRHAN adına, 10 numaralı parsel ise ½'şer hisselerle Hilal CAN ve Ali HAZAL adına kayıtlı iken; ibraz ettiğimiz Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 19/12/1999 gün 2186 sayılı yazısına ek değişiklik beyannamesi ve belediye encümen kararına göre bu parsellerin tevhit edilerek, 26113 ada 15 parsel numarası altında ve 3.000 m2 arsa olarak 8/30 payının Emel DEMİRHAN , 11/30'er paylarının da Hilal CAN ve Ali HAZAL ait olacak şekilde tapuya tescilini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.

d) Tapuya Tescil Örneği

Kadastro müdürlüğü tarafından düzenlenen tescil bildirimleri, tapu sicil müdürlüğüne gönderildikten sonra; tapu sicil müdürlüğü tarafından tescil işlemi yapılır. Birleştirilen parsellere ait kütük sayfaları kapatılır (TST.77). Bunun için "Sayfa No" sütunu sol üst köşeden sağa çapraz, "Mülkiyet" sütunundaki maliklerden sonra gelen ilk boş satır da yatay olmak üzere kırmızı mürekkepli kalemle ve çift çizgi ile çizilir. Beyanlar sütununda kapatılma nedeni yine kırmızı mürekkepli kalemle açıklanarak, işlemle ilgili tarih ve yevmiye numarası yazılır.

Örnek: İşbu sayfa birleştirme nedeniyle kapatılmıştır. Tarih-Yevmiye

Bundan sonra yeni oluşan parselin tesciline geçilir. Birleştirme sonucu oluşan parsel, kadastro müdürlüğünce verilen ada ve parsel numarası altında, bulunduğu mahalle veya köye ait son kütüğün boş olan ilk sayfasına tescil edilerek, kapatılan eski sayfalar ile yeni sayfa arasında irtibat kurulur. Ayrıca eski sayfalarda bulunan terkin edilmemiş kayıtlar yeni sayfaya aktarılır (TST.66-74). Yeni parselin edinme sebebi sütununa "Birleştirme" veya "Tevhid" yazılır.

Örnek:

Emel DEMİRHAN: Süleyman kızı 8/30 Birleştirme Tarih - Yevmiye
Hilal CAN : Mustafa kızı 11/30 Birleştirme Tarih –Yevmiye
Ali HAZAL : Turgut oğlu 11/30 Birleştirme Tarih- Yevmiye

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz mallardan Çukuranbar Mahallesi 26113 ada 9 numaralı parselin tamamı Emel DEMİRHAN adına, 10 numaralı parsel ise ½'şer hisselerle Hilal CAN ve Ali HAZAL adına kayıtlı iken; ibraz edilen Çankaya Kadastro Müdürlüğünün 19/12/1999 gün 2186 sayılı yazısına ek değişiklik beyannamesi ve belediye encümen kararına göre bu parsellerin tevhit işleminden tescil edildi.

Tapu senedinin ilgili sütununa geldi sayfaları yazılır.

f) İşlemin Mali Yönü

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 6.a pozisyonuna uyarınca, birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden, ayrı ayrı Binde 9 oranında harç tahsil edilir. Birleştirme harcı birleştirilecek parsellerin işlemden önceki değerleri üzerinden ayrı ayrı hesaplanır.

Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre her yevmiye numarası için bir adet döner sermaye ücreti alınır.

Yazdır e-Posta