İNTİFA TERKİNİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

İntifa hakkı;

1) Bu haktan bedelli veya bedelsiz feragat (vazgeçme) sebebiyle,

2) Süre varsa sürenin dolması sebebiyle,

3) Hak sahibinin ölümü sebebiyle,

4) Mahkeme kararı ile

Terkin edilir. Terkin için tescil istem belgesi düzenlenir. Hak sahibinin ölümü sebebiyle terkin halinde hak sahibinin ölü olduğunun nüfus kayıt örneği veya veraset senedi ile kanıtlanması gerekir. Diğer hallerde herhangi bir belge istenmez. İstemde bulunanın hak sahibi olduğunun nüfus cüzdanı,pasaportla veya avukatlık kimliği ile belirlenmesi ve vesikalık fotoğraf,T.C.Kimlik ve vergi numarası istenmesi gerekir. Temsilci varsa temsil belgesi de aranır.

b) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın intifa hakkı Fatma Bedia GÖKTAY'a ait iken, adı geçenin 27.09.1999 tarihinde vefat ettiği Ankara 10.Sulh Hukuk Mahkemesinin 12.11.1999 tarih ve 1999/1201-1114 Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla, işbu intifa hakkının çıplak (kuru) mülkiyet sahipleri bizler Hatice Güler BARIM, Fatma Pınar CANEV ve Hatice Nurdan OKUR olmak üzere lehimize terkin edilmesini arz ve talep ederiz.

c) Terkin Örneği

İntifa hakkının terkini Tapu Sicil Tüzüğünün 79. Maddesinde gösterilen şekilde, diğer terkinlerde olduğu gibi yapılır.

d) İşlemin Mali Yönü

1) 1.Kanuni mirasçılar dışında, intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız (bedelsiz) feragat edilmesinde veya süreli intifa haklarında, sürenin dolması sebebiyle intifa hakkının terkininde, işleme konu taşınmazın genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere bildirilen değer üzerinden Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 4. Pozisyonu uyarınca, Binde 54 oranında tapu harcı, kuru mülkiyet sahibinden tahsil edilir. İntifa hakkından feragat bir bedel karşılığında yapılmakta ise, yine, lehine feragat edilen kuru mülkiyet sahibinden (20/e) pozisyonu uyarınca, Binde 15 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2) İntifa hakkı sahibinin bu hakkından, kanuni mirasçı olan kuru mülkiyet sahipleri lehine bedelsiz feragat etmesi halinde, (14) nolu pozisyon uyarınca, sadece terkin harcı tahsil edilir. Ancak, bu halde ayrıca intifadan dolayı, veraset ve intikal vergisinin tarh ve tahakkuku için, ilgi vergi dairesine bilgi verilir.

3) İntifa hakkı sahibinin ölümü sebebiyle terkinde, (14) nolu pozisyon uyarınca sadece terkin harcı tahsil edilir ve veraset-intikal yönünden ilgili vergi dairesine duyuru yapılır.

Yazdır e-Posta