AİLE KONUTU ŞERHİ

a) Tanım ve Açıklama

Aile konutu, ailenin devamlı olarak ikametine ayrılan konuttur. Medeni Kanunun 19. Maddesinde aile konutunun bulunduğu yere "yerleşim yeri" adı verilmiştir. Buna göre; yerleşim yeri, bir ailenin sürekli kalmak niyetiyle oturduğu yerdir. Aile konutu şerhi hususu 2002/7 nolu genelgede ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

b) İstenen Belgeler

1) Konutun, aile konutu olduğunu kanıtlayan muhtarlık ve varsa apartman yönetiminden alınmış belge,

2) Gerektiğinde taşınmaz malın şerhi talep edilen taşınmaz mal ile aynı olduğunun kadastro müdürlüğünce tespit edilmesi,

3) İstemde bulunan eşin, tapudaki malikin eşi olduğuna dair nüfus kayıt örneği veya evlenme cüzdanı.

4) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

5) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c) İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda nitelikleri yazılı taşınmaz malın maliki/hissedarı bulunan ..... ......' ekte sunduğum Nüfus Kayıt Örneğinden de anlaşılacağı üzere eşimdir. Yine ekte sunduğum Çankaya ilçesi, Anıttepe Mahallesi Muhtarlığından aldığım ../../2002 tarihli Yerleşim Yeri (İkametgah) Belgesinden de anlaşılacağı üzere bu taşınmaz malı aile konutu olarak kullanmaktayız. Bu itibarla, Medeni Kanunun 194. Maddesi uyarınca tapu kütüğüne aile konutu şerhi verilmesini arz ve talep ederim.

d) Tapuya Tescil Örneği
apu kütüğünün şerhler sütununa aşağıdaki şekilde şerh verilir. Tasarruf yetkisi kısıtlanmış olacağından malik olan eşin haberi olmadan işlenen "Aile Konutudur" şerhinin malik eşe tapu sicil müdürlüğünce bildirilir. (M.K.1019)

Örnek: Aile konutudur. Tarih-Yev.

e) İşlemin Mali Yönü

Aile konutu şerhinin tapu kütüğüne yazımı ve şerhin terkini için her hangi bir harç veya ücret alınamaz.

Yazdır e-Posta