VASİYETNAMENİN TENFİZİ İSTEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Kişiler, sadece sağlıklarında hükümler doğuran hukuki muamele yapma ehliyeti ile donatılmış değillerdir. Ölümlerinden sonra geçerli olmak kaydı ile de, hukuki işlemler yapma hakkına sahiptirler. Ölüme bağlı tasarruf iki şekilde yapılabilir. Biri vasiyet (MK.502), diğeri miras mukavelesidir (MK.503).

Vasiyetnamenin tenfizine karar verilerek bu karar kesinleştikten sonra, isteyen kanuni ve mansup (atanmış) mirasçılara mahkemece mirasçılık (veraset) belgesi verilir.

b) İstenen Belgeler

1) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

2) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

3) Hakim tarafından tescil için yazılan yazı,

4) Tenfiz kararı,

5) Vasiyetnamenin noter veya mahkemece onaylı bir örneği,

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Ferhan KONUŞ adına kayıtlı iken; malikin 14.10.1998 tarihinde vefat ettiği ve mirasının Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/101998 tarih 1998/1003–960 sayılı veraset belgesine göre eşi Selma KONUŞ ile çocukları Azra KONUŞ'a kaldığı ve Üsküdar 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 03.09.1999 tarihinde kesinleşmiş 09.05.1999 tarih 1999/1102–455 sayılı vasiyetname tenfiz kararı ve aynı mahkemesinin 10.04.1998 tarih 1998/1102 sayılı mirasçılık belgesi ve bu belgelere ek murisin Beşiktaş 4. Noterince tanzim edilen 23.02.1994 tarih 9852 sayılı vasiyetnamesi gereğince iş bu gayrimenkulün intifa hakkının Selma KONUŞ kuru mülkiyetinin ise BİLİMSEL EĞİTİM VAKFI adına tesciline karar verilmiştir. İş bu meskenin yukarıda belirtildiği şekilde kuru mülkiyetinin BİLİMSEL EĞİTİM VAKFI adına, intifa hakkının ise Selma KONUŞ adına tapuya tescilinin yapılmasını ve anılan Vakıf Bakanlar Kurulunun 08.11.1982 tarih 8/5685 sayılı kararı gereğince kamuya yararlı bir vakıf sayılarak harçtan muaf tutulduğundan vakıf açısından harç tahakkuk ve tahsil edilmeden işlemin sonuçlandırılmasını, intifa hakının harcı için ise 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz

d) Tapuya Tescil Örneği

Malik Sütunu 2.2.2000 – 86

Ferhan KONUŞ : Kemal Oğlu TamKadastro 3.5.1985

BİLİMSEL EĞİTİM VAKFI TamVasiyet 2.2.2000 – 86

İrtifak Hakları Sütunu

İşbu taşınmaz malın intifa hakkı Selma KONUŞ'a aittir. 2.2.2000 - 86

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

İşbu taşınmaz malın tamamı Ferhan KONUŞ adına kayıtlı iken; malikin 14/10/1998 tarihinde vefat ettiği ve mirasının Sarıyer 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 26/101998 tarih 1998/1003-960 sayılı veraset belgesine ek murisin Beşiktaş 4. Noterince tanzim edilen 23/02/1994 tarih 9852 sayılı vasiyetnamesi gereğince, iş bu taşınmaz malın intifa hakkının Selma KONUŞ kuru mülkiyetinin ise BİLİMSEL EĞİTİM VAKFI adına tescil edildi.

f) İşlemin Mali Yönü

Vasiyetnamelerin tescilinde, Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. pozisyonu uyarınca, kayıtlı değer üzerinden Binde 9 oranında harç tahsil edilir.

Ayrıca Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdır e-Posta