DÜZELTME (TASHİH) İŞLEMİ

a) Tanım ve Açıklama

Düzeltme, tapu kütüğüne yanlış yazılmış bir kaydın belgelerine uygun olarak düzeltilmesi işlemidir (TST.85).

Uygulamada yanlış veya eksik yazımlar malikin adı, soyadı, baba adı, cinsiyeti, payı, tarih ve yevmiye numarası, taşınmazın yüzölçümü gibi hususlarda yapılmaktadır. İlgililerinin istemi halinde belgesine aykırı bu tür yanlışlıklar tapu sicil müdürlüğünce düzeltilebilir (TKGM.Gn.1458).

Ayrıca, 02.12.2004 tarihli 2004/8109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Tapu Sicil Tüzüğünde yapılan değişikliğe göre kütük, yevmiye defteri ve yardımcı sicillerde belgesine aykırı olarak basit yazım hatası yapıldığının tespit edilmesi halinde müdür tarafından, nedeni düzeltmeler sicilinde açıklanarak re’sen düzeltme yapılmasına imkan tanınmıştır.

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Kadastroda bilirkişi beyanına göre senetsizden yapılan tespitlerde yanlışlıkların düzeltilmesi için ilgili muhtarlıktan alınmış fotoğraflı ilmühaber, (yüzölçümü düzeltmelerinde ilmühabere gerek yoktur)

5) Varsa düzeltme nedenini gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği,

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Mehmet AKDAL adına kayıtlı iken, ibraz ettiğim Çakaldere Köyü Muhtarlığından verilme 02.04.1999 tarihli fotoğraflı ilmühaber ve Ceyhan Nüfus Müdürlüğünden verilme nüfus kayıt örneğininden anlaşıldığı üzere soy ismimin "AKDAL" değil "AKBAL" olduğu kadastro sırasında bilirkişi beyanına göre soyismim yazılırken yanlış yazılmış bulunduğu, Bu nedenle kayıtlı ismimin "Mehmet AKBAL" olarak değiştirilmesini arz ve talep ederim.

d) Tapuya Tescil Örneği

12.05.1999 – 2341

Mehmet AKDAL: Halil oğlu Kadastro 24.03.1995
Mehmet AKBAL: Halil oğlu Tashih 12.05.1999 – 2341

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın tamamı Mehmet AKDAL adına kayıtlı iken, ibraz edilen Çakaldere Köyü Muhtarlığından verilme 02.04.1999 tarihli fotograflı ilmuhaber ve Ceyhan Nüfus Müdürlüğünden verilme nüfus kayıt örneğininden anlaşılması üzere, soy isminin "AKBAL" olarak düzeltilmesinden tescil edildi.

f) İşlemin Mali Yönü

Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 13.c pozisyonu uyarınca, Onbinde 5 oranında harç ve ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilir. Ancak gerek tapu sicil müdürlüklerinin ve gerekse kadastro müdürlüklerinin sebep olduğu hatalar Harçlar Kanununun 59. Maddesi gereği olarak harç alınmadan düzeltilmelidir (TKGM.Gn.1458). Bu işlemlerden döner sermaye ücreti de alınmaz.

Yazdır e-Posta