HARİTA (PLÂN) ÖRNEĞİ (Çap)

a) Tanım; Harita (plân) örneği 2010/4 sayılı genelgede; “parselin tapu plânından aynen alınan örneğidir.” Şeklinde tanımlanmıştır. 2010/4 sayılı genelge plân örneğini; talebe bağlı olarak kadastro müdürlüklerince yapılacak işlemlerden olarak belirlemiştir.

Plân örneği isteminin yapılabilmesi için ilgilisinin kadastro müdürlüğüne başvurusu yeterlidir. Tescili gerektirmeyen bir işlem olan plân örneği istemi, kadastro müdürlüğünde tamamlanır.

b) Başvuruda bulunacak belgeler;

 

Talebe bağlı işlemlerle ilgili en son düzenlemeyi içeren 2010/4 sayılı genelgenin 7’nci maddesi şu şekildedir;

Yapılacak işlemin türüne bakılmaksızın aşağıda belirtilen bilgi ve belgelerin istenilmesi zorunludur. Kimlik belgelerinde T.C. kimlik numarasının bulunması zorunludur.

(1) Talebin gerçek veya tüzel kişilerce yapılması halinde;

1.1. Taşınmaz malın güncel tapu senedi veya tapu kayıt örneği.

1.2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekâletname örneği ve kimliği.

 

1.2.1 – Taşınmaz mal malikinin temsilcisi vasi veya kayyım ise mahkeme kararı ve kimliği, veli ise aile nüfus kayıt örneği ve kimliği.

 

1.2.2 – Talep sahibi şirket, vakıf, dernek veya kooperatif temsilcisi ise, işin yapılması için yetki verildiğini açıkça belirten yetki belgesi ve imza sirküleri ile temsilcinin kimliği.

 

1.2.3 – Taşınmaz malın sahibi ölmüş ise talepte bulunanların mirasçı olduklarını gösterir veraset belgesi veya vukuatlı nüfus kayıt örneği ve kimliği.

Ancak, cins değişikliği, irtifak hakkı ve birleştirme işlemlerinde, mirasçıların ilgili tapu müdürlüğünden kendi adlarına intikal işlemini yaptırmış olmaları gerekir.

(2) TAKBİS’e bağlı olan ve ilgili tapu müdürlüğündeki tapu kayıt bilgilerine ulaşılabilen kadastro müdürlüklerinde tapu senedi veya tapu kaydı istenmez. Tapu senedi veya tapu kayıt örneği kadastro müdürlüğünce TAKBİS’ de sorgulanarak kontrol edilir.

(3) Talebe bağlı işlemlerde, her talebe ait malikin T.C. kimlik numarası ile taşınmazın ili, ilçesi, mahallesi/köyü, ada ve parsel numarasına ait bilgilerinin bulunduğu çizelge doldurularak TAKBİS’e kaydedilmek üzere her ayın sonunda ilgili tapu müdürlüğüne gönderilir.

c) İzlenecek Yol;

 

1) Taşınmaz malın maliki veya hissedarlarından herhangi biri yukarıda belirtilen belgeler ile bizzat veya yasal temsilcisi vasıtasıyla taşınmazın bulunduğu kadastro müdürlüğüne talepte bulunur.

 

2) Kadastro müdürlüğünce istem belgesi düzenlenir. İstem belgesine işlemler için gün ve saat yazılması zorunludur. Talebin karşılanacağı gün ve saat ilgili idareye / talep sahibine bildirilir.

 

3) Talebin resmi yazı ile yapılması halinde; istem belgesinin düzenlenmesine gerek yoktur.

 

4) Görevlendirilen kadastro elemanı, harita (plan) örneğini tek nüsha olarak; talep konusu parselin sınırları, komşu parsel numaraları, varsa karelajları ile birlikte pafta örneğini belirtecek şekilde hazırlar. Harita (plan) örneğinde ölçü değerlerine ilişkin bilgiler gösterilmez.

 

5) Talebin resmi yazı ile yapılması halinde harita (plan) örneği üst yazı ile ilgili resmi kuruluşa gönderilir.

 

6) Plân örneği harcı tahakkuk edilerek tahsili sağlanır.

 

7) Harç tahsilinden sonra harita (plan) örneği ilgilisine imza karşılığı verilir.

 

Plân örneğini alan ilgilisi, tarih belirtmek suretiyle, istem belgesinin ilgili bölümünü, plân örneğini aldığına dair imzalar.

d) İşlemin mali yönü;

a) Plân örneği için; Döner  Sermaye  İşletmesi  adına herhangi bir ücret alınmaz.

b) Talep karşılanmadan önce; 492 sayılı Harçlar Yasasına ekli (4) sayılı Tarifenin 16’ncı pozisyonda belirtilen harcı tahakkuk edilip, tahsili sağlanır. (Harç, her yıl için maktu olarak belirlenir. 2012 yılı için harç miktarı: 30.35. – TL.dir.)

 *   *   *

Yazdır e-Posta