MİRASIN İNTİKALİ

1) Elbirliği (İştirak) Halinde
a) Tanım ve Açıklama

Tapu sicilinde kayıtlı malikin ölümü halinde, miras hakkının mahkemeden alınmış veraset senedinde belirtilen mirasçılar adına Medeni Kanunun hükümlerine göre tescili işlemine mirasın intikali denir. Bunun için tüm mirasçıların istemine gerek olmayıp, bir tek mirasçı da iştirak halinde intikal işlemini yaptırabilir. Veraset ve intikal vergisi ilişik kesme belgesi mirasın intikali için gerekmemekle beraber, (Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılır) intikalin tescilinden sonra taşınmazın devri veya üzerinde ayni bir hak kurabilmesi için ilişik kesme belgesinin vergi dairesinden alınarak tapu sicil müdürlüğüne getirilmiş olması aranır.

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği,

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen taşınmaz malın tamamı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken, malikin 11.04.1975 tarihinde ölümü ile mirasının eşi Nusret CEYHAN ve çocukları Esin CEYHAN, Mehmet Yavuz CEYHAN ve Bahriye Nilgün CEYHAN'a kaldığı Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiş 29.05.1975 tarih 1975/1029-973 Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla ve mirasçılar adlarına verasette iştirakli olarak intikalen tescilini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.

d) Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz malın tamamı İbrahim kızı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken, malikin vefatı üzerine, Ankara 8.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiş 29.05.1975 tarih 1975/1029-973 Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla kanuni mirasçıları adına, iştirak halinde (elbirliği) intikalen tescil edildi.

e) Tapuya Tescil Örneği

9.9.1999 - 2345
Ceyhan CEYHAN: İbrahim kızı- Tam - Kadastro -2.1.1986
Nusret CEYHAN: Ali oğlu İntikal - 9.9.1999 - 2345
Esin CEYHAN :Nusret kızı Elbirliği İntikal - 9.9.1999 - 2345
Mehmet Yavuz CEYHAN:Nusret oğlu(Ver.İşt.) İntikal - 9.9.1999 - 2345
Bahriye Nilgün CEYHAN:Nusret kızı İntikal - 9.9.1999 - 2345

f) Vergi Dairesine Yapılacak İhbar

Mirasın intikali ivazsız bir iktisap şekli olduğundan, intikalin tescilinden sonra veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsil edilebilmesini temin için, tapu sicil müdürlüğünce işlem tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde durumun vergi dairesine ihbar edilmesi ve ilişik kesme belgesi getirilmedikçe taşınmazın veya hissenin devrinin yapılmaması ve ayni hak tesis edilmemesi gerekir (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu. Md. 19, TKGM. Gn.1469).

Bildirim İçin Yazı Örneği:


VERGİ DAİRESİ/MALMÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA

Gümüşdere Mahallesinde bulunan 101 ada 3 parsel nolu 3375 m2 miktarındaki arsanın tamamı Ceyhan CEYHAN adına kayıtlı iken, 11.04.1975 günü ölümü üzerine mirasçıları Nusret CEYHAN ve iştirakçilerine yukarıdaki tarih ve yevmiye numarası ile intikal işlemi yapılmıştır. Veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için bu durum ihbar olunur.

…/…/2004 A/ÇHilal KAFADAR
Tapu Sicil Müdürü
ADRES:..(Mirasçıların adresleri yazılır)

Veraset intikal vergisi ilişiği kesme belgesi örneği:


ALTINDAĞ TAPU SİCİL MÜDÜRLÜĞÜNE
ANKARA
../.../..... tarihinde vefat eden ......................................... dan varislerine intikal eden malların veraset ve intikal vergisi ile ilişiği bulunmadığından, aşağıda mahiyetleri gösterilen gayrimenkullerin varisleri adına intikalinde, başkaları adına devir ve temlikinde ve üzerlerinde herhangi bir ayni hak tesisinde 7338 sayılı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince kanuni bir sakınca bulunmamaktadır.
Bilgi edinilmesi ve gereğini rica ederim.

………..... ..................
Vergi Dairesi Müdürü Köy/Mah. Ada/Parsel

g) İşlemin Mali Yönü

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 3. Pozisyonuna göre; İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir. Döner Sermaye ücreti her yevmiye için bir adet tahsil edilir. İntikal eden taşınmaz sayısının önemi yoktur.

2) Paylı (Müşterek) Mülkiyet Olarak
a)Tanım ve Açıklama

Mahkemeden alınmış veraset belgesi ile malikin adına kayıtlı taşınmaz malın, kanuni mirasçıları adına kanuni miras payları oranında hissedarlık esasına göre intikal yoluyla tescili işlemidir. Mirasın doğrudan doğruya paylı mülkiyet (hissedarlık) esasına göre tescili için tüm mirasçıların veya yetkili vekillerinin iştirak halini (elbirliğini) bozduklarına dair istemi olması veya bu yönde bir mahkeme kararı getirilmesi gerekir. Bunun yanında veraset belgesinde açıkça iştirak halinin bozularak müşterek mülkiyet veya hissedarlık esasına geçildiği yazılı ise tek mirasçının istemi ile doğrudan müşterek mülkiyet esasına göre intikal yapılabilir. Ayrıca veraset ve intikal vergisinin tahakkuk ve tahsili için işlemden sonra en geç 15 gün içinde vergi dairesine bildirimde bulunulmalıdır.

Mirasın intikali için veraset intikal vergisinin yatırılmış olması aranmaz. (Beyanlar hanesine veraset ve intikal vergi ilişiğinin kesilmediği intikalin tarih ve yevmiye numarası ile belirtme yapılır)

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

4) Veraset belgesinin aslı ya da mahkeme veya noterce onaylı örneği,

5) Medeni Kanunun yürürlük tarihi olan 4 Ekim 1926 tarihinden sonraki ölümlerde murise ait veraset belgesinin aslı veya mahkeme veya noterce onaylı örneği,

6) Medeni Kanundan önceki ölümlerde (4 Ekim 1926 tarihinden önceki ölümlerde) mahalle veya köy ihtiyar kurulunca düzenlenen ilmuhaber veya mahkemeden alınmış veraset belgesinin aslı veya onaylı örneği,

c) Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda nitelikleri gösterilen taşınmaz malın tamamı, Şemsi KAFADAR adına kayıtlı iken; malikin 05/07/1999 tarihinde öldüğü ANKARA 15. Sulh Hukuk Mahkemesinden verilen 30/11/1999 tarih 1999/1080-1036 esas ve karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla geriye mirasçı olarak eşi Kasım KAFADAR ve müşterek çocuğu Salih KAFADAR'a kaldığı anlaşılmakla adlarımıza kanuni paylarımız oranında paylı mülkiyet olarak intikalen tescilini talep eder, 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.

d) Tapuya Tescil Örneği

11.12.1999 – 6587
Şemsi KAFADAR: Salih kızı TamKadastro 07.09.1957
Kasım KAFADAR: Ömer oğlu ¼ İntikal 11.12.1999 - 6587
Salih KAFADAR: Kasım oğlu ¾ İntikal 11.12.1999 - 6587

e) Tapu Senedinin Yazım Örneği

İş bu taşınmaz malın tamamı Salih kızı Şemsi KAFADAR adına kayıtlı iken, malikin vefatı üzerine, Ankara 15.Sulh Hukuk Mahkemesinden verilmiş 30.11.1999 tarih 1999/1080-1036 Esas-Karar sayılı veraset belgesinden anlaşılmakla kanuni mirasçıları adına, paylı (müşterek) mülkiyet halinde intikalen tescil edildi.

f) İşlemin Mali Yönü

1) 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin (3). pozisyonuna göre; İntikale konu olan taşınmaz malların genel beyan döneminde beyan edilen emlak vergisi değerinden (diğer yıllarda bir önceki senenin emlak vergisi değerine her yıl Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden) az olmamak üzere ilgililerce beyan edilen değerleri üzerinden, Binde 9 oranında tapu harcı tahsil edilir.

2) Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdıre-Posta