İŞTİRAKIN (ELBİRLİĞİNİN) BOZULMASI

a) Tanım ve Açıklama

İştirak (elbirliği) halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak (elbirliği) halinin bozularak müşterek mülkiyet (hissedarlık) esasına geçilmesi işlemidir. Bunun için tüm iştirakçilerin veya temsilcilerinin istemi ya da bu yönde bir mahkeme kararının getirilmesi gerekir. (MK.676)

b) İstenen Belgeler

1) İşleme konu taşınmaz mala ait, tapu senedi, yoksa taşınmaz malın ada ve parsel numarasını belirtir belge veya malikin sözlü beyanı,

2) Taraf/Tarafların fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya avukat kimliği ile vesikalık fotoğrafları, T.C. Kimlik ve vergi numarası,

3) İşlem taraflarında temsilci sıfatıyla katılan var ise, temsile ilişkin belge.

c)Tescil İstem Belgesinin Yazım Örneği

Yukarıda niteliği gösterilen zemin kat (2) nolu meskene ait arsa payı verasette iştiraklı olarak Sevim DİZDAR, Kadriye DİZDAR ve İsmet DİZDAR adlarına kayıtlı iken, adları geçen bizler bizzat hareketle, Çumra Sulh Hukuk Hakimliğinin 17.08.1998 tarih ve 1998/420-444 sayılı veraset belgesi gereğince bu iştirak halindeki mülkiyeti bozarak, hissedarlık esasını kabulle kanuni hisselerimiz oranında müşterek mülkiyet esaslarına göre adlarımıza tescil edilmesini talep ile 492 sayılı Harçlar Kanununa göre yukarıda gösterilen değerin emlak vergisi değerine yeniden değerleme oranı uygulanmak suretiyle bulunacak değerden düşük olmadığını, aksi halde aradaki farkın V.U.K. na göre cezalı olarak tahsil edileceği hususunun Tapu Sicil Müdürü tarafından tarafımıza bildirildiğini beyan ederiz.

d)Tapuya Tescil Örneği

23.8.2000 - 6543
Sevim DİZDAR : Mustafa kızı Elbirliği İntikal 2.2.1999 - 56
23.8.2000 - 6543
Kadriye DİZDAR: Kerim kızı (Ver.İşt.) İntikal 2.2.1999 - 56
23.8.2000 - 6543
İsmet DİZDAR : Kerim oğlu İntikal 2.2.1999 - 56
Sevim DİZDAR : Mustafa kızı 2/8 İştirakin feshi 23.8.2000 - 6543
Kadriye DİZDAR: Kerim kızı 3/8 İştirakin feshi 23.8.2000 - 6543
İsmet DİZDAR : Kerim oğlu 3/8 İştirakin feshi 23.8.2000 - 6543

e)Tapu Senedinin Yazım Örneği

Taşınmaz verasette iştiraklı olarak Sevim DİZDAR, Kadriye DİZDAR ve İsmet DİZDAR adlarına kayıtlı iken, Çumra Sulh Hukuk Hakimliğinin 17.08.1988 tarih ve 1998/420-444 sayılı veraset vergisine istinaden iştirakin (elbirliği) bozularak müşterek (paylı) mülkiyet olarak tescil edildi.

f) İşlemin Mali Yönü

1) İştirak halinde kayıtlı taşınmaz mallarda iştirak hali feshedilerek müşterek mülkiyet (hissedarlık) esasının kabul edilmesi halinde Harçlar Kanununa ekli (4) sayılı Tarifenin 13.c Pozisyonu uyarınca, Onbinde 5 oranında harç tahsili gerekir.

2 )Döner Sermaye İşletmesince belirlenen tarifeye göre ücret tahsil edilir.

Yazdır e-Posta